Yên Mô triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2018

Ngày 13/9, huyện Yên Mô tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất vụ đông năm 2017, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2018.

Yên Mô triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2018

Mô hình liên kết sản xuất trên địa bàn huyện Yên Mô. Ảnh: TG

Vụ đông năm 2017, huyện Yên Mô gieo trồng 1.560 ha đạt 87%, với gần 48% cây ưa ấm, 52% cây ưa lạnh. Toàn huyện đã thực hiện liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm được 184 ha các cây trồng hàng hóa, như: ngô ngọt, lạc giống, khoai tây, ớt.

Đặc biệt, trên địa bàn huyện có 9 HTX nông nghiệp liên kết với các doanh nghiệp để liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm khoai tây quy mô hơn 40 ha.

Kết quả liên kết cho thấy cây khoai tây sinh trưởng và phát triển tốt, phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của địa phương, cho hiệu quả kinh tế cao, bình quânlãi đạt 2,1 triệu đồng/ sào. Tổng giá trị sản xuất vụ đông năm 2017 đạt trên 91 tỷ đồng, bình quân giá trị thu nhập trên 1 ha canh tác đạt 58,3 triệu đồng.

Vụ đông năm 2018, Yên Mô đề ra mục tiêu phát triển sản xuất theo định hướng tái cơ cấu ngành trồng trọt nhằm nâng cao giá trị sản xuất và phát triển bền vững.

Trong đó tập trung thâm canh các cây trồng đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế; đẩy mạnh liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm; mở rộng diện tích các cây trồng giá trị kinh tế cao; bố trícây trồng hợp lý, khoa học để chủ động quỹ đất mở rộng diện tích canh tác 4 vụ trên đất màu, đất lúa màu.

Đồng thời tiếp tục chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang sản xuất lúa - cá, trồng cây hàng năm, cây lâu năm kết hợp với nuôi thủy sản và ao nổi. Cụ thể cụ Đông năm 2018, toàn huyện phấn đấu gieo trồng trên 1.800 ha trở lên, diện tích thực hiện liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm là 274 ha.

Hồng Giang