Yên Khánh: Thực hiện phương châm "Lấy dân làm gốc"

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, huyện Yên Khánh đã thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, làm cho mọi người, trước hết là cán bộ, đảng viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân vận. Nhất là từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới", công tác dân vận đã gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự thống nhất cao giữa Đảng- chính quyền, các tầng lớp nhân dân. Đây cũng chính là cơ sở, là động lực để Yên Khánh phát triển ổn định và bền vững.

Yên Khánh: Thực hiện phương châm

Các thiết chế văn hóa ở xã Khánh Tiên (Yên Khánh) được đầu tư xây dựng khang trang từ nguồn hỗ trợ, đóng góp của Nhà nước và nhân dân. Ảnh: Trần Đức

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị đã được nâng lên rõ rệt. Năng lực lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới; đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn. Công tác dân vận chính quyền được chú trọng, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức có chuyển biến tích cực; chất lượng công việc, thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã làm việc theo phong cách gần dân, sát dân, quan tâm giải quyết công việc ngay từ cơ sở. Cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, nhân dân làm chủ được phối hợp vận hành nhịp nhàng, đồng bộ. Các xã, thị trấn đã thực hiện có nền nếp việc công khai các thủ tục hành chính, phí, lệ phí, các khoản đóng góp và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân cũng như việc tổ chức cho người dân bàn bạc, quyết định công việc của thôn, xóm, tổ dân phố, làm đường giao thông nông thôn, quy hoạch và sử dụng đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, thu gom rác thải, xây dựng nông thôn...

Nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ trong phát triển kinh tế; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, trong 5 năm qua, huyện Yên Khánh đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị Nhà nước đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện và các xã, thị trấn với cán bộ, đảng viên và quần chúng, kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị của nhân dân, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, nhất là những vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, xây dựng cụm công nghiệp, xây dựng nông thôn mới... Những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân được quan tâm giải quyết đã tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đặc biệt là với việc triển khai mô hình "một cửa" từ huyện đến các xã, thị trấn đã góp phần giải quyết nhanh chóng, gọn nhẹ, giảm phiền hà cho nhân dân trong lĩnh vực hành chính, luật pháp. Yên Khánh cũng là một trong những huyện có chỉ số cải cách hành chính cao của tỉnh. Năm 2017, chỉ số cải cách hành chính của huyện Yên Khánh xếp thứ 2/8 huyện, thành phố.

Trong những năm gần đây, Yên Khánh còn triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo", gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của huyện. Thông qua phong trào kịp thời biểu dương, cổ vũ và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực. Trong 2 năm (2013-2015), toàn huyện đã xây dựng 334 mô hình "Dân vận khéo" và hiện nay huyện xây dựng mới 88 mô hình. Các mô hình "Dân vận khéo" được duy trì, phát triển đã nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên các lĩnh vực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Thực hiện tốt công tác dân vận, các tổ chức Hội, đoàn thể chính trị-xã hội đã tăng cường tập hợp đoàn viên, hội viên. 5 năm qua, tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên bình quân trong các tổ chức đạt cao, năm 2017 đạt 87,92%, tăng 7,83% so với năm 2013; chất lượng các tổ chức được nâng lên, tỷ lệ cơ sở vững mạnh hàng năm đạt 87,6%, cấp huyện đạt 100%. Việc phát triển tổ chức và nâng cao chất lượng các đoàn thể trong các doanh nghiệp được Huyện ủy Yên Khánh quan tâm chỉ đạo. Trong 5 năm, đã chỉ đạo thành lập mới 8 chi đoàn, chi hội Liên hiệp thanh niên, 25 công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, kết nạp mới 5.505 đoàn viên, hội viên.

Từ thực tế công tác dân vận trong những năm qua, Yên Khánh đã rút ra một điều, bài học "lấy dân làm gốc" phải được tiến hành đồng bộ trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, quốc phòng- an ninh, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và mỗi người dân. Nội dung và phương thức vận động phải phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn phát triển của địa phương, gắn liền với lợi ích của nhân dân; lắng nghe, tìm hiểu nguyện vọng chính đáng của nhân dân để tìm ra cách thức dân vận cho phù hợp, hiệu quả. Đồng thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác dân vận phải được biểu dương, khen thưởng kịp thời, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Đinh Ngọc