Ban Dân vận Trung ương làm việc tại Thành ủy Ninh Bình

Chiều 9/7, đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc tại Ban thường vụ Thành ủy Ninh Bình. Cùng tham gia tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Hữu Quý, TVTU, Bí thư Thành ủy Ninh Bình.

Ban Dân vận Trung ương làm việc tại Thành ủy Ninh Bình

Các đại biểu dự hội nghị.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Quyết định 290-QĐ-TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 226-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân viên thành phố về công tác dân vận đã có sự chuyển biến rõ nét.  

Ban Thường vụ Thành ủy đổi mới công tác dân vận theo hướng cụ thể, sát thực; tập trung củng cố tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể; chỉ đạo việc phối hợp thực hiện công tác dân vận; định hướng nhân rộng mô hình "Dân vận khéo" gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.  

Công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước cũng có những chuyển biến tích cực. Công tác tiếp dân, đối thoại với dân để giải quyết những kiến nghị, bức xúc của nhân dân được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng được nâng lên.  

MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác dân vận, tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của địa phương, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận những kết quả mà Thành ủy Ninh Bình đạt được trong công tác Dân vận.  

Trong thời gian tới, đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị Thành ủy Ninh Bình tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, thành phố về công tác dân vận, qua đó nâng cao nhận thức, tăng cường sự phối hợp triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận giữa các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ở một số đơn vị, cơ sở; tạo mọi điều kiện, nâng cao trình độ, năng lực của một số cán bộ làm công tác dân vận để đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ trong tình hình mới; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân…  

Đào Hằng- Minh Quang