Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp

Với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ công tác, thời gian qua, Sở Công thương coi trọng việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công nghiệp, thương mại, góp phần cải thiện môi trường trong sản xuất, kinh doanh, phục vụ người dân và đồng hành cùng các tổ chức, doanh nghiệp. Qua đó góp phần quan trọng hướng tới mục tiêu xây dựng Chính phủ Kiến tạo - Liêm chính - Hành động.

Trong năm 2019, Sở Công Thương đã tiếp nhận và giải quyết gần 3.000 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, tất cả các hồ sơ đều được tiếp nhận theo đúng quy định, giải quyết đúng và trước hạn. Ngoài ra, hiện nay Sở Công Thương đang triển khai Hệ thống Quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử tại địa chỉ www.ecosys.gov.vn.

Đây là Hệ thống của Bộ Công Thương do Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Ninh Bình quản lý để cấp chứng nhận C/O điện tử cho các doanh nghiệp trên địa bàn và các tỉnh lân cận với tất cả các thủ tục đang được thực hiện ở mức độ 3. Trong năm 2019, Hệ thống này đã tiếp nhận và giải quyết trên 5.000 bộ C/O điện tử.

Kết quả triển khai thực hiện mô hình một cửa điện tử thân thiện, gần dân của Sở Công Thương trong thời gian qua đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo sự hài lòng của tổ chức, công dân khi đến giao dịch tại Sở. Và đây cũng chính là mục tiêu, giải pháp của Sở Công Thương trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều hành, quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ công, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh.

Để triển khai thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2020, Sở Công thương sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để mỗi cán bộ đều nhận thức được vị trí, vai trò của mình trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở được giải quyết theo cơ chế một cửa; kịp thời cập nhật và công khai quy trình, trách nhiệm và thời gian giải quyết thủ tục hành chính lên trang dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của tỉnh cũng như trên cổng dịch vụ công quốc gia www.dichvucong.gov.vn  để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, giao dịch và giám sát với nhiều kênh khác nhau.

Đồng thời, Sở sẽ tổ chức khảo sát, lấy ý kiến đánh giá của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở; thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; có biện pháp tháo gỡ kịp thời khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thường xuyên rà soát các quy định về thủ tục hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật so với thực tế đang áp dụng để kịp thời đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.

Thực hiện đánh giá tác động của thủ tục hành chính khi tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính trên cơ sở phân tích, dự báo về sự cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý và chi phí tuân thủ của thủ tục hành chính theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ.

Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở; tiếp nhận và giải quyết thủ thục hành chính trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử tỉnh www.dichvucong.ninhbinh.gov.vn cũng như trên cổng dịch vụ công quốc gia www.dichvucong.gov.vn theo đúng quy định; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến cũng như biết và sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích.

Trịnh Hoàn