Thành phố Tam Điệp trao giấy chứng nhận OCOP cho 13 sản phẩm

Chiều 20/11, UBND thành phố Tam Điệp đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) và trao giấy chứng nhận cho các sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP năm 2023.

Thành phố Tam Điệp trao giấy chứng nhận OCOP cho 13 sản phẩm

Lãnh đạo thành phố Tam Điệp trao giấy chứng nhận cho 13 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao.

Thực hiện chương trình "Mỗi xã một sản phẩm", UBND thành phố Tam Điệp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân trên địa bàn với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của toàn thể nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình OCOP.

Trong năm 2023, thành phố đã phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của tỉnh và tổ chức đoàn của thành phố kiểm tra 6 chủ thể với 10 sản phẩm OCOP đã được đánh giá, công nhận. 

Kết quả, các cơ sở kiểm tra đã cơ bản chấp hành tốt các quy định về chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm và các quy định có liên quan đến tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. 

Năm 2023, trong 15 chủ thể với 23 sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng, xếp loại sản phẩm OCOP, trong đó có 14 sản phẩm của 8 chủ thể đã hoàn thiện sản phẩm. Qua đánh giá, phân hạng và xếp loại, có 13 sản phẩm của 8 chủ thể được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các chủ thể và địa phương đều ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị chủ quản trong việc hỗ trợ các chủ thể xây dựng sản phẩm OCOP, đồng thời tập trung kiến nghị một số vấn đề về đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho các chủ thể có sản phẩm OCOP đã được công nhận; các chủ thể có sản phẩm tiềm năng OCOP. 

Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố Tam Điệp đã trao giấy chứng nhận cho 8 chủ thể với 13 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao. 

Tiến Đạt - Minh Đường