Nghị quyết Về việc quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo...

HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XII, kỳ họp thứ 11

Nghị quyết Về việc quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo...

Các đại biểu thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ 11.

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16-12-2002;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22-6-2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 1-8-2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 3-7-2009 về việc Quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

Xét Báo cáo thẩm tra số 20/BC-BPC ngày 3-7-2009 của Ban Pháp chế; trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

 

Quyết nghị:

 

Điều 1. Quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Đối với cán bộ, công chức được phân công thường xuyên trực tiếp làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

a. Cán bộ, công chức được thủ trưởng cơ quan phân công thường xuyên trực tiếp làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo (trừ cán bộ, công chức thuộc đối tượng được quy định tại điểm b, khoản 1 Điều này) được hỗ trợ các mức như sau:

- Đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh: 500.000 đồng/người/tháng.

- Đối với UBND huyện, thành phố, thị xã: 400.000 đồng/người/tháng.

- Đối với UBND xã, phường, thị trấn: 300.000 đồng/người/tháng.

b. Cán bộ, công chức là thanh tra viên trong các tổ chức Thanh tra Nhà nước các cấp, các ngành được thủ trưởng cơ quan phân công thường xuyên trực tiếp làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được hỗ trợ 300.000 đồng/người/tháng.

2. Đối với cán bộ, công chức thuộc cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được thủ trưởng cơ quan cử tham gia trực tiếp tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo nhưng không thường xuyên (bao gồm người chủ trì, người tham gia tiếp, cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ, phục vụ cho buổi tiếp công dân) được hỗ trợ như sau:

a. Cán bộ, công chức không được hưởng phụ cấp nghề thanh tra theo Quyết định số 202/2005/QĐ-TTg ngày 9-8-2005 của Thủ tướng Chính phủ: 100.000 đồng/người/ngày tiếp công dân.

b. Cán bộ, công chức đang hưởng phụ cấp nghề thanh tra theo Quyết định số 202/2005/QĐ-TTg ngày 9-8-2005 của Thủ tướng Chính phủ: 50.000 đồng/người/ngày tiếp công dân.

Điều 2. Quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình như sau:

1. Đối với các cơ quan hành chính cấp tỉnh: 300.000 đồng/người/tháng.

2. Đối với UBND huyện, thành phố, thị xã: 300.000 đồng/người/tháng.

3. Đối với UBND xã, phường, thị trấn: 250.000 đồng/người/tháng.

4. Cán bộ, công chức làm việc vào ngày thứ bảy để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính sẽ được bố trí nghỉ vào các ngày khác, bảo đảm làm việc 40 giờ trong tuần theo đúng quy định tại Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17-9-1999 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ. Trường hợp cán bộ, công chức làm thêm giờ sẽ được hưởng chế độ, chính sách theo quy định.

Điều 3. Kinh phí thực hiện do ngân sách tỉnh đảm bảo, được cân đối trong dự toán ngân sách được giao hàng năm, do đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ, công chức chi trả.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-10-2009.

Điều 5. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 6. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 15-7-2009.

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện