Nghị quyết (số 52)

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, kỳ họp thứ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

Quyết nghị:

Điều 1. Quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình như sau:

1. Điều chỉnh mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 nguồn vốn cân đối ngân sách cấp tỉnh

a) Rút 52,777 tỷ đồng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2018-2020 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2017 của 43 dự án.

b) Bổ sung 654,221 tỷ đồng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 cho 81 công trình, dự án như sau:

- Thanh toán nợ xây dựng cơ bản, giá trị khối lượng hoàn thành cho 54 công trình, dự án đã quyết toán, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng: 136,617 tỷ đồng, chiếm 20,88% tổng mức vốn bổ sung trung hạn;

- Cân đối cho 24 công trình, dự án chuyển tiếp (bao gồm thanh toán cả phần khối lượng hoàn thành): 504,604 tỷ đồng, chiếm 77,13% tổng mức vốn bổ sung trung hạn;

- Cân đối cho 3 dự án khởi công mới: 13,0 tỷ đồng, chiếm 1,99% tổng mức vốn bổ sung trung hạn.

2. Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 nguồn vốn cân đối ngân sách cấp huyện.

Trên cơ sở mức vốn trung hạn đã được HĐND cùng cấp thông qua, kết quả thực hiện trong năm 2018, năm 2019 và dự kiến tổng nguồn vốn kế hoạch năm 2020, UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát lại mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn, nếu thay đổi so với mức kế hoạch trung hạn đã được cấp thẩm quyền thông qua thì thực hiện điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn theo đúng quy định tại Khoản 6 Điều 75 Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 6/12/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Chủ tịch HĐND tỉnhTrần Hồng Quảng