Lấy ý kiến huyện Yên Khánh đạt chuẩn nông thôn mới

Thực hiện Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Đề có đủ cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận huyện Yên Khánh đạt chuẩn nông thôn mới, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tính và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới của huyện Yên Khánh. Ý kiến tham gia góp ý bằng văn bản gửi về UBND tỉnh (qua Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh) trước ngày 17/9/2018.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức công bố kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Yên Khánh (ít nhất 03 lần) hoàn thành trước ngày 14/9/2018.

3. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng thông báo kèm theo toàn văn dự thảo

Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới của huyện Yên Khánh của UBND tỉnh để mọi tổ chức và nhân dân có thể đọc, tải về nghiên cứu và tham gia đóng góp ý kiến.

4. Giao Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh phối hợp với UBND huyện Yên Khánh cung cấp tài liệu, thông tin khi các đơn vị, cá nhân có nhu cầu chính đáng, đồng thời đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo đúng thời gian quy định. Tổng hợp các ý kiến góp ý của các đơn vị và người dân hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh trước ngày 19/9/2018.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh Ninh Bình); Địa chỉ số 2, Đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình. Điện thoại 0229.3892.896: Email: vpdpntmninhbinh(2gmail.com).

(Gửi kèm dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới của huyện Yên Khánh)./.

Bạn đọc tham khảo toàn văn dự thảo tại Cổng thông tin điện tử Tỉnh Ninh Bình