Gia Phong: Tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Thuộc xã nghèo của huyện Gia Viễn, có xuất phát điểm thấp song sau 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Gia Phong đã đạt 20/20 tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn NTM vào dịp cuối năm 2017. Hiện nay, Gia Phong đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn NTM.

Gia Phong: Tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Đường giao thông xã Gia Phong (Gia viễn) được bê tông hóa. Ảnh: Anh Tuấn

Ông Đinh Huy Lựa, Chủ tịch UBND xã Gia Phong cho biết: Khi bắt tay vào triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, Gia Phong chỉ có 4/19 tiêu chí NTM đạt theo Bộ tiêu chí Quốc gia. Tuy có xuất phát điểm thấp, nhưng xác định xây dựng NTM là chương trình lớn, tổng thể, toàn diện nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nên Đảng ủy xã ra nghị quyết lãnh đạo tổ chức thực hiện.

UBND xã ban hành quyết định thành lập ban quản lý xây dựng NTM; phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cho từng thành viên cụ thể. Ban quản lý xây dựng NTM xã điều tra tổng thể tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn nhằm lập quy hoạch, kế hoạch sát thực tế. Nhờ vậy, phong trào xây dựng NTM ở địa phương dần dần có được những kết quả tích cực.

Đồng chí Chủ tịch UBND xã cũng chia sẻ: Xây dựng NTM là một chương trình lớn, liên tục, lâu dài với việc "Đạt được xã NTM đã khó, giữ vững danh hiệu đó lại càng khó hơn"...vì vậy Đảng ủy, UBND xã; Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã xác định từ nay đến năm 2020 tập trung duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được.

Nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2018-2020 là: Tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh, huyện về xây dựng NTM; đẩy mạnh phong trào thi đua "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới"; làm tốt công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch; khai thác và huy động mọi nguồn lực vào xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, mà trước tiên là thực hiện tốt quy trình đấu giá 101 lô đất khu bờ kênh Cổ Ngựa để có nguồn vốn trả nợ xây dựng cơ bản trong năm 2018.

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm với việc mở rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, ưu tiên mô hình có khả năng hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung; nhân rộng mô hình cho thuê đất, tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hóa tập trung an toàn thực phẩm... nhằm thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng giá trị gia tăng và phát triển bền vững; đưa thu nhập bình quân đầu người/năm lên trên 41 triệu đồng, tăng 4 triệu đồng/người/năm so với khi đạt chuẩn và giá trị sản xuất bình quân/ha đạt 110 triệu đồng, tăng 20 triệu đồng/ha so với khi đạt chuẩn.

Đẩy mạnh chuyển đổi vùng đất cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, trồng rau, cây màu, cây công nghiệp. Nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp; chất lượng khám và chữa bệnh cho nhân dân. Thực hiện tốt thiết chế văn hóa ở cơ sở; vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, đường giao thông, hệ thống tiêu thoát nước; trồng cây xanh, hoa ven đường...

Đinh Chúc