Động lực phát triển của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", tỉnh ta đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) và Hội thành viên hoạt động, có bước phát triển mới cả về lượng và chất. Liên hiệp Hội tỉnh được Đoàn chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đánh giá là một trong những Liên hiệp Hội địa phương hoạt động tốt, có hiệu quả.

Ngay sau khi có Chỉ thị số 42-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Chương trình hành động số 08 về thực hiện Chỉ thị số 42; Quyết định số 544 về Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp Hội với các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các đảng đoàn, Ban cán sự Đảng. UBND tỉnh có Kế hoạch số 26 thực hiện Chương trình hành động số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 11 "về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình"...

Cùng với tổ chức tốt việc quán triệt, tuyên truyền, việc ban hành các văn bản triển khai, chỉ đạo cụ thể, tỉnh quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo cho việc triển khai các hoạt động thường xuyên của Liên hiệp Hội tỉnh. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thành lập năm 1998, đến nay đã có 19 Hội thành viên và 2 Trung tâm trực thuộc (tăng 3 Hội thành viên và thành lập mới 2 Trung tâm trực thuộc so với trước khi có Chỉ thị 42) với trên 335.000 hội viên; hầu hết các Ủy viên của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đều là cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo các Hội thành viên kiêm nhiệm. Điều kiện làm việc và cơ sở vật chất cũng được cải thiện rõ rệt.

Theo lãnh đạo Liên hiệp Hội tỉnh, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện về mọi mặt của tỉnh là động lực rất lớn và quan trọng để phát huy thế mạnh của đội ngũ trí thức hoạt động trong hệ thống Liên hiệp Hội, đóng góp vào sự phát triển KT-XH của tỉnh. Liên hiệp Hội tỉnh và các Hội thành viên đã tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động; thực hiện vai trò nòng cốt trong công tác vận động trí thức của Mặt trận Tổ quốc; cùng với các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời tích cực tham gia tư vấn, phản biện về những vấn đề hệ trọng có liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách phát triển của đất nước, của tỉnh, nhất là về lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo. Cụ thể như tham gia tích cực vào việc xây dựng Đề án về đào tạo nghề tỉnh Ninh Bình đến năm 2020; Chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác khu du lịch sinh thái đất ngập nước Vân Long; Xây dựng chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2018-2023, định hướng đến năm 2030... Bên cạnh đó, tư vấn các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường cho các trại chăn nuôi tập trung; tư vấn chuyển giao công nghệ sản xuất giống lúa ở hộ nông dân; tư vấn công nghệ sản xuất lúa chất lượng cao cho Hội Nông dân tỉnh xây dựng cánh đồng đạt giá trị trên 50 triệu đồng/ha với 2 vụ lúa; công nghệ sản xuất đậu tương giống; công nghệ sản xuất rau an toàn thực phẩm; mô hình trồng hoa cao cấp; mô hình chăn nuôi lợn theo công nghệ sinh học tiết kiệm thức ăn, nhiên liệu và công lao động...

Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, thực hiện các đề tài, dự án của Liên hiệp Hội ngày càng phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Cơ quan Thường trực Liên hiệp Hội tỉnh đã chủ trì, thực hiện nhiều đề tài, dự án, tiêu biểu như: "Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đào tạo sử dụng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Ninh Bình đến năm 2020"; Dự án "SEF 06/06 về nâng cao nhận thức và năng lực bảo vệ môi trường, xây dựng mô hình làng sinh thái tại xã Gia Sinh", "Xây dựng mô hình giám sát môi trường dựa vào cộng đồng tại khu bảo tồn đa dạng sinh học đất ngập nước Vân Long, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình"; "Đánh giá thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm và chất lượng một số nguyên liệu thực phẩm cung cấp tại các nhà hàng, khách sạn do tuyến tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2018"...

Ngoài ra, Liên hiệp Hội phối hợp với một số cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức một số hội thảo khoa học thu hút sự quan tâm tham dự của các đồng chí lãnh đạo ở Trung ương, ở tỉnh, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh cũng như các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp của tỉnh như: Tổ chức thực hiện dự án "Thúc đẩy và giám sát thực thi pháp luật về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển", "Hội thảo chuỗi giá trị nông sản"… Liên hiệp Hội tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tổ chức Giải thưởng Khoa học công nghệ Hoa Lư (5 năm/1 lần), Hội thi sáng tạo kỹ thuật (2 năm/1 lần), Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (1năm/1lần), Cuộc thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng hằng năm.

Các hoạt động trên đã thúc đẩy các hoạt động trên lĩnh vực khoa học kỹ thuật trong nhân dân; khuyến khích, động viên, tôn vinh các nhà sáng tạo, đồng thời tạo diễn đàn trí thức nhằm khơi dậy tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo của các nhà khoa học, đội ngũ trí thức và nhân dân tích cực tham gia, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh tế - xã hội, khả năng tư duy sáng tạo trong học tập và nghiên cứu phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn.

Vân Giang