Đẩy mạnh triển khai chương trình hành động cách mạng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng trong tỉnh đã xây dựng và tích cực triển khai các các chương trình hành động cách mạng, nhất là các công trình chào mừng nhằm tuyên truyền, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, quân và dân toàn tỉnh tích cực thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Đẩy mạnh triển khai chương trình hành động cách mạng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII

Lễ gắn biển công trình Trường Mầm non Lê Hồng Phong chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Từ đầu năm 2020 đến nay, các cấp ủy, chính quyền đã tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua từ tỉnh đến cơ sở, trên tất cả các lĩnh vực hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả và liên tục; tạo động lực, khí thế, cách mạng và quyết tâm của Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh lập thành tích cao chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tạo thế và lực cho việc xây dựng và triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhiều công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp đã được tập trung cao độ để đưa vào khai thác, sử dụng; nhiều điển hình tiên tiến, các làm hay, sáng tạo trong các phong trào thi đua đã tạo niềm tin, phấn khởi cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước thềm đại hội…

Đến nay, tỉnh ta đã hoàn thành tổ chức đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 và đang tiến hành đại hội cấp trên cơ sở. Đây là giai đoạn cao điểm để đẩy mạnh thực hiện các chương trình hành động cách mạng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Để kết quả thực hiện các chương trình hành động cách mạng có sức lan tỏa, trở thành động lực trong các phong trào thi đua yêu nước, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ. 

Trước hết, các sở, ban, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai các công trình đã được lựa chọn để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đáp ứng theo tiến độ đề ra nhằm phản ánh được tinh thần, khí thế thi đua lao động sản xuất và công tác của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Các hoạt động thi đua, lập thành tích chào mừng phải có kế hoạch và phương án thực hiện cụ thể; được phát động kịp thời, đúng thời điểm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và liên tục. Đặc biệt phải tiếp tục tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng các cấp, từ đó tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ. 

Triển khai có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đẩy mạnh việc thực hiện tái cơ cấu kinh tế, phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID - 19 của tỉnh một cách đồng bộ, toàn diện, bền vững; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch và sản xuất nông nghiệp hàng hóa, bền vững; nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư; chú trọng đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các công trình, dự án, nhất là công trình, dự án trọng điểm; từng bước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. 

Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác quân sự, quốc phòng địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả và mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cần nỗ lực và quyết tâm cao, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị để khẳng định những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI đề ra, góp phần tổ chức thành công Đại hội và đưa nghị quyết của Đại hội sớm đi vào cuộc sống. Có như vậy, kết quả thực hiện chương trình hành động cách mạng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 mới thực sự để lại dấu ấn và trở thành điểm nhấn theo tinh thần của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bùi Quang