Công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa tỉnh Ninh Bình và Quân chủng Hải quân

Nằm ở cực nam đồng bằng châu thổ sông Hồng, Ninh Bình có diện tích khoảng 1.400km2, địa hình phân bố 3 vùng tương đối rõ rệt: Vùng núi cao, vùng đồng bằng và ven biển (bờ biển dài trên 17 km), dân số gần 1 triệu người. Trong lịch sử, Ninh Bình luôn được đánh giá là nơi có vị trí địa chiến lược, địa chính trị và địa quân sự "tiến có thể đánh, lui có thể giữ".

Công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa tỉnh Ninh Bình và Quân chủng Hải quân

Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải Quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình triển khai chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển" tại huyện Kim Sơn. Ánh: Anh Tuấn

Vì vậy, công tác giáo dục truyền thống cũng như quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh nói chung, vấn đề biển đảo, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc nói riêng được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của đảng bộ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Công tác quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, kế hoạch, chương trình hành động của tỉnh về biển đảo và chiến lược phát triển biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở. Trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020", Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Nghị quyết 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông... Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng - an ninh. 

Cùng với việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về biển đảo thì công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa Quân chủng Hải quân với tỉnh Ninh Bình được chú trọng, quan tâm chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực: Cả về cơ chế phối hợp, nội dung phối hợp và phương pháp thực hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động phối hợp với Lữ đoàn 131 Quân chủng Hải quân xây dựng kế hoạch, xác định nội dung phối hợp cụ thể, toàn diện theo phương châm đầy đủ, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả. Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động gửi cho Lữ đoàn 131 các tài liệu, Thông báo nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn để thông tin về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và các xã vùng bãi ngang ven biển nói riêng; dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh về vấn đề biển đảo, công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo và định hướng chỉ đạo công tác tư tưởng cho nhân dân.

Trên cơ sở, yêu cầu của tỉnh Ninh Bình, Lữ đoàn Hải quân 131 phân công báo cáo viên về phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để thông tin về tình hình biển đảo, những vấn đề có tính chiến lược của Đảng, Nhà nước trong phát triển biển đảo, công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo; truyền thống và yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam trong tình hình mới tại Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, tuyên truyền cho nhân dân các xã bãi ngang ven biển của huyện Kim Sơn và các đợt tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực cho Quân chủng Hải quân đối với học sinh lớp 12 ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Thông qua các buổi tuyên truyền giúp cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ, đảng viên, nhân dân và các em học sinh nhận thức rõ hơn về tình hình biển đảo, công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ, phát triển kinh tế biển là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đặc biệt, năm 2019, thực hiện Chương trình của Quân chủng Hải quân "Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển", tỉnh Ninh Bình đã tích cực phối hợp với Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân và Lữ đoàn 131 tổ chức lễ phát động và triển khai hiệu quả chương trình này tại huyện miền biển Kim Sơn, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng, đồng thuận cao về cách làm rất thiết thực của Quân chủng hải quân trong các tầng lớp nhân dân.

Không chỉ làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo, để giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, thắt chặt tình cảm quân dân, Quân chủng Hải quân đã phối hợp với tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ trao tặng đá chủ quyền Trường Sa, trao tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp các ngày Tết, ngày thành lập QĐND Việt Nam, lãnh đạo tỉnh đã tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà, chúc Tết Quân chủng Hải quân, các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa và các tuyến đảo ven bờ... Những việc làm ấm áp nghĩa tình đã để lại ấn tượng sâu sắc, tình cảm quân dân bền chặt giữa cấp ủy, chính quyền với bộ đội, giữa bộ đội với nhân dân.

Từ thực tiễn phối hợp công tác tuyên truyền biển đảo giữa quân chủng Hải quân và tỉnh Ninh Bình trong những năm qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng làm công tác tuyên truyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, các đơn vị quân đội, công an, biên phòng đóng quân trên địa bàn; các cơ quan báo chí của tỉnh và của Trung ương; hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp nhằm tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là các ngành chức năng, các địa phương ven biển nhận thức đúng đắn, sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng của biển đảo trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trước yêu cầu giữ vững độc lập, chủ quyền và phát triển bền vững trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng.

Hai là, chú trọng bồi dưỡng, tập huấn, cung cấp thông tin về biển đảo cho các cơ quan, đơn vị, cán bộ làm công tác tuyên truyền biển đảo. Đây là đội ngũ nòng cốt, giữ vai trò quyết định trong công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền với hình thức đa dạng, nội dung phong phú với các hoạt động phù hợp, thiết thực để thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Ba là, gắn công tác tuyên truyền về biển đảo với các hoạt động kinh tế, xã hội, giải quyết các chính sách an sinh xã hội; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng làng, xóm, gia đình văn hóa; thực hiện tốt chính sách tôn giáo… góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí để các địa phương vùng biển ngày càng phát triển và giàu mạnh.

Bốn là, tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội các tầng lớp nhân dân vùng biển, vùng biên giới. Giải quyết kịp thời các vướng mắc nảy sinh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh trật tự vùng biển.

Biển là không gian sinh tồn, là "phên dậu" của đất nước, "phên dậu" có vững thì đất nước mới ổn định để phát triển. Muốn làm được điều đó thì công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo cần phải được duy trì thường xuyên giữa Quân chủng Hải quân và tỉnh Ninh Bình với những cách làm mới, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn địa phương, đó là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của các binh chủng truyền thông hợp thành, nhất là vai trò, ý thức, trách nhiệm mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh đối với biển đảo, hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh Ninh Bình trở thành tỉnh vững về quốc phòng an ninh, mạnh về du lịch, giàu về biển, phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

 Nguyễn Đình Chuyên

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy