Cấm dùng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn vượt quá 30%

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ngày 10-8 đã ban hành quy định tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam, trừ quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.

Cấm dùng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn vượt quá 30%

Theo Thông tư số 15/2009/TT-NHNN, tỷ lệ này được quy định là 30% đối với Ngân hàng thương mại, Công ty tài chính và cho thuê tài chính; 20% đối với Quỹ tín dụng nhân dân trung ương.

 

Sau 45 ngày nữa là thời điểm Thông tư có hiệu lực thi hành, các tổ chức tín dụng có tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng để cho vay trung hạn, dài hạn cao hơn tỷ lệ quy định tại Thông tư, sẽ không được tiếp tục sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn và phải có biện pháp, kế hoạch điều chỉnh để bảo đảm đến ngày 1-1-2010 phải tuân thủ đúng tỷ lệ quy định.

 

Trong thời gian qua, tình hình huy động vốn trung và dài hạn của các TCTD còn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến các rủi ro tiềm ẩn do chênh lệch về kỳ hạn giữa nguồn vốn và sử dụng vốn. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung quy định về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn là cần thiết, nhằm hỗ trợ, góp phần cùng với quy định về tỷ lệ khả năng chi trả giúp tổ chức tín dụng bảo đảm an toàn thanh khoản, đặc biệt là trong điều kiện có sự tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và suy thoái kinh tế hiện nay.

 

Theo NDĐT