Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh đánh giá kết quả hoạt động năm 2019

Ngày 13/1, Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) tỉnh đánh giá kết quả hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh chủ trì hội nghị.

Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh đánh giá kết quả hoạt động năm 2019

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Bùi Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam; thành viên Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH cấp tỉnh; Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH cấp huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh và phòng giao dịch các huyện, thành phố.

Năm 2019, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh bám sát Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐQT Ngân hàng CSXH, tập trung chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tiếp tục phát huy hiệu quả, được chính quyền địa phương, các cấp, các ngành, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Ngân hàng CSXH tỉnh đã tích cực huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trên thị trường; đồng thời tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn trung ương và vốn ủy thác của địa phương tạo nguồn lực đáp ứng nhu cầu nguồn vốn tín dụng trên địa bàn.

Đến 31/12/2019, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt trên 2.422 tỷ đồng, tăng 212 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương là trên 84 tỷ đồng, đạt 135% kế hoạch tăng trưởng năm 2019.

Về công tác cho vay, Ngân hàng CSXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các Hội đoàn thể nhận ủy thác thường xuyên khảo sát, nắm bắt nhu cầu vốn trên địa bàn, đồng thời triển khai kịp thời, có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, nhất là các chính sách tín dụng mới như: cho vay nhà ở xã hội; nâng mức cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; cho vay Đề án thanh niên khởi nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh...

Doanh số cho vay năm 2019 đạt hơn 1.059 tỷ đồng với 30.666 hộ được vay vốn, tăng 348 tỷ đồng so với năm 2018. Tổng dư nợ đạt trên 2.420 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch tăng trưởng, với 76.430 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Việc củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng được các cấp, ngành, Ngân hàng CSXH triển khai thực hiện. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm tỉ lệ 0,44%/tổng dư nợ, giảm so với đầu năm.

Các đại biểu dự hội nghị đã tham luận tâp trung vào đánh giá, làm rõ hơn những kết quả đạt được trong năm 219, phân tích nguyên nhân của những những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất giải pháp để hoàn thành kế hoạch và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh và các cấp, các ngành có liên quan trong việc triển khai tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Đồng thời, đánh giá cao công tác tham mưu trong việc thực hiện tổng kết chỉ thị Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và các văn bản chỉ đạo thực hiện, từ đó đã làm thay đổi nhận thức về thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách trong năm 2020, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, các Hội đoàn thể nhận ủy thác và Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Thực hiện tốt cống tác tuyên truyền trên tất cả mọi nội dung, mọi chương trình tín dụng chính sách.

Đồng chí lưu ý, sang năm sẽ diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp, có rất nhiều sự thay đổi về nhân sự của Ban đại diện HĐQT, do đó cần quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ mới, đảm bảo nắm bắt kịp thời nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị Sở Lao động Thương binh & Xã hội phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025.

Trong đó, phần nội dung thực hiện về các chính sách an sinh xã hội hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện chế độ tín dụng ưu đãi hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn từ ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng CSXH.

Đề nghị, Sở Tài chính chủ động tham mưu UBND tỉnh bố trí tăng thêm nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn cao hơn mức thực hiện năm 2019; Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, bố trí dự toán nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác sang NHCSXH theo kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025.

Đối với các huyện, thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cân đối nguồn vốn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng CSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa; Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn bố trí điểm giao dịch xã để người dân đến giao dịch đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Ngân hàng CSXH làm tốt công tác tham mưu Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH các cấp phân bổ kịp thời và chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2020 theo các văn bản chỉ đạo của Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH.

Hồng Giang - Anh Tuấn