Yên Mô phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện

Thời gian qua, huyện Yên Mô đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Sau gần 4 năm triển khai thực hiện, đến nay đã có 9/15 chỉ tiêu đạt và vượt. Tuy vậy, so với yêu cầu và đòi hỏi thực tiễn, huyện Yên Mô vẫn còn nhiều việc phải làm để hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra, nhất là đưa Yên Mô trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2021.

Yên Mô phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện

Đường giao thông nông thôn xã Khánh Thịnh (Yên Mô) được đầu tư xây dựng kiên cố. Ảnh: Tuấn Anh

Tập trung khai thác tiềm năng

Đồng chí Đỗ Trọng Luận, Chủ tịch UBND huyện Yên Mô cho biết: Là huyện thuần nông, đời sống nhân dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, Yên Mô xác định phát triển kinh tế dựa trên tiềm năng sẵn có. Do vậy, việc làm thế nào để khai thác có hiệu quả lợi thế các vùng đất được ưu tiên hàng đầu.

Thành tựu nổi bật của sản xuất nông nghiệp trong những năm qua là huyện đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, từng bước hình thành nền sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, gắn với bảo vệ môi trường. Theo đó, việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng được thực hiện có hiệu quả. Nhiều mô hình sản xuất, canh tác mới đem lại hiệu quả kinh tế cao đã được áp dụng thành công.

Từ năm 2015 đến nay, toàn huyện chuyển đổi được trên 340 ha đất trồng lúa và đất canh tác kém hiệu quả sang thực hiện các mô hình canh tác mới, nâng diện tích chuyển đổi của toàn huyện lên 724,4 ha; giá trị canh tác năm 2019 ước đạt 127,5 triệu đồng/ha, tăng 25,7 triệu đồng/ha so với năm 2015; giá trị sản xuất nông, lâm, nghiệp và thủy sản đến hết năm 2019 ước đạt 1.320 tỷ đồng, chiếm 25,7% cơ cấu kinh tế của huyện.

Chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng trang trại, gia trại. Đến nay, toàn huyện có 27 trang trại, 301 gia trại. Năm 2018, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 1.212,5 ha, sản lượng đạt 4.458 tấn (tăng 622 tấn so với năm 2015).

Quá trình triển khai, Yên Mô quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng, thực hiện công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng xây dựng, mở rộng các điểm và cụm công nghiệp. Đến nay, huyện đã quy hoạch được 4 cụm công nghiệp (tăng 3 cụm so với năm 2015); 17/17 xã, thị trấn có đất quy hoạch cho sản xuất, kinh doanh; toàn huyện hiện có 11 làng nghề cấp tỉnh và 1 làng nghề truyền thống hoạt động ổn định.

Năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp-TTCN và xây dựng trên địa bàn ước đạt 1.150 tỷ đồng (tăng 584 tỷ đồng so với năm 2015). Văn hóa, xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm 7,78% so với năm 2015, trung bình mỗi năm giảm 2,59% (vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện); có 98,5% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đến cuối năm 2019 ước đạt 90%.

Cũng theo đồng chí Chủ tịch UBND huyện Yên Mô: Trong những năm gần đây, huyện Yên Mô đã tích cực triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Từ năm 2011 đến nay, huyện đã huy động trên 4.883 tỷ đồng để xây dựng NTM và hiện đã có 11/16 xã đạt chuẩn NTM, đạt 68,75%; trung bình mỗi xã đạt 17,8/19 tiêu chí.

Cùng với đó, huyện tập trung chỉ đạo xây dựng 11 khu dân cư kiểu mẫu và chỉ đạo xã Yên Từ đẩy mạnh xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Hiện nay, xã Yên Từ đã đạt 11/14 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu; phấn đấu được công nhận xã NTM kiểu mẫu trong năm 2019.

Dồn sức cho chặng nước rút

Sự phát triển kinh tế- xã hội của Yên Mô không chỉ đạt được những chỉ tiêu quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII mà còn thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu theo đúng hướng, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

Đồng chí Đỗ Trọng Luận, Chủ tịch UBND huyện Yên Mô cho biết thêm: Mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng, song thực tiễn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mô cũng nhận thấy những hạn chế nhất định, đó là: Tốc độ phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, số lượng các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên địa bàn còn ít, quy mô hoạt động nhỏ; chưa khai thác hết lợi thế các làng nghề, phát triển chưa bền vững.

Trong khi đó, sản xuất nông nghiệp vẫn chưa thực sự có bước tiến vượt trội, hoạt động của một số HTX nông nghiệp chậm đổi mới; diện tích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm còn thấp. Nguồn thu và tổng thu ngân sách hàng năm của huyện tuy vượt kế hoạch đề ra nhưng nhìn chung còn thấp, việc huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế còn có mức độ.

Đến nay huyện mới đạt 2/9 tiêu chí huyện NTM, còn 5 xã chưa đạt chuẩn NTM. Chất lượng các tiêu chí của các xã NTM chưa cao, chưa bền vững, nợ đọng xây dựng cơ bản còn nhiều.

Những hạn chế trên đã được tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mô nhìn nhận, đánh giá, tìm ra nguyên nhân cũng như bài học kinh nghiệm để tiếp tục khắc phục khó khăn, nhất là "độ trễ" của nền kinh tế. Thời gian để hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội không còn nhiều, hiện nay huyện Yên Mô đang dồn sức để hoàn thành các chỉ tiêu còn lại, như:

Giá trị sản xuất trên địa bàn; chỉ tiêu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp-xây dựng; dịch vụ; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm giảm 1,5-2% (hiện giảm 1%); cải tạo, nâng cấp đường giao thông và kiên cố hóa kênh mương...

"Để hoàn thành các chỉ tiêu này, trong thời gian tới, huyện tập trung cao độ cho phát triển sản xuất nông nghiệp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng NTM. Phấn đấu đến năm 2020 có 100% số xã đạt chuẩn NTM, thị trấn Yên Thịnh đạt tiêu chí đô thị loại V và cơ bản hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới"- đồng chí Chủ tịch UBND huyện Yên Mô cho biết thêm.

Nhằm tiếp tục tạo ra sự chuyển dịch tích cực trong cơ cấu kinh tế, nhất là tăng tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ, Yên Mô đang nỗ lực cải thiện môi trường thu hút đầu tư vào các cụm, điểm công nghiệp đã quy hoạch, trước mắt ưu tiên thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư sản xuất, kinh doanh tại cụm công nghiệp Khánh Thượng, Yên Lâm, Mai Sơn.

Phấn đấu đến năm cuối nhiệm kỳ, giá trị sản xuất công nghiệp- TTCN đạt 846 tỷ đồng; dịch vụ đạt 1.378 tỷ đồng; xây dựng đạt 1.469 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện khai thác tiềm năng về thiên nhiên để phát triển du lịch, trong đó hướng tới loại hình du lịch homestay. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giảm nghèo, thực hiện có hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội; phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm còn dưới 3%; thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/năm.

Tin tưởng rằng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, sự chung tay góp sức của người dân cùng sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, ngành, Yên Mô sẽ sớm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đã đề ra.

Mai Lan