Yên Mô biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo, giai đoạn 2015-2020

Ngày 13/12, Ủy ban Đoàn kết Công giáo huyện Yên Mô tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo, giai đoạn 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025.

Yên Mô biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo, giai đoạn 2015-2020

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích.

5 năm qua (2015-2020), Ủy Ban Đoàn kết Công giáo huyện Yên Mô đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo bà con giáo dân tham gia.

Ủy Ban Đoàn kết Công giáo huyện đã chủ động thực hiện đường hướng "sống phúc âm trong lòng dân tộc", tham gia, phối hợp với các cấp, ngành để giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến tôn giáo, qua đó khẳng định vai trò của mình trong đời sống xã hội.

Với phương châm "sống tốt đời, đẹp đạo", đồng bào công giáo Yên Mô đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương như: phong trào phát triển kinh tế- văn hóa; phong trào khuyến học, khuyến tài; xây dựng gia đình công giáo gương mẫu, họ đạo tiên tiến; cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Theo đó, nhiều gia đình công giáo đã tích cực hưởng ứng chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi, mùa vụ; tham gia phát triển công nghiệp, dịch vụ. Đồng bào Công giáo huyện Yên Mô cũng tích cực tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Hiện trên địa bàn huyện có 42/47 giáo họ đạt danh hiệu xứ, họ đạo tiên tiến; 94,98% gia đình công giáo gương mẫu.

Phát huy kết quả đạt được trong 5 năm qua, thời gian tới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo huyện Yên Mô tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; phối hợp với các cấp, ngành để tích cực tuyên truyền, vận động bà con giáo dân nắm bắt và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia có hiệu quả vào các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, huyện Yên Mô đã biểu dương, khen thưởng 15 tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo trong đồng bào Công giáo, giai đoạn 2015-2020".

Mai Lan - Trường Giang