Yên Khánh: Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền, đổi thửa

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) sau dồn điền, đổi thửa (DĐĐT) nhằm làm tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, bảo đảm quyền của người sử dụng đất và tránh tình trạng lấn chiếm, tranh chấp cũng như giúp người nông dân yên tâm đầu tư sản xuất. Hiện nay, huyện Yên Khánh đang đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau DĐĐT, sớm đưa huyện trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Yên Khánh: Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền, đổi thửa

Kiểm tra bản đồ quy hoạch lại đất sau dồn điền, đổi thửa ở xã Khánh Cường (Yên Khánh).

Khánh Cường là địa phương được chọn làm điểm thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ sau DĐĐT của huyện Yên Khánh và của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Thụy, Chủ tịch UBND xã Khánh Cường cho biết: Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về cấp giấy chứng nhận QSDĐ sau DĐĐT, được sự chỉ đạo của Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND huyện Yên Khánh, xã Khánh Cường tập trung chỉ đạo thực hiện từ năm 2016. 

Bước đầu tập trung đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với đất 313 và thực hiện bản đồ kỹ thuật số đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp. Sau khi đo đạc, chỉnh lý xong bản đồ, xã thực hiện cấp giấy chứng nhận QSDĐ sau DĐĐT cho nhân dân. Đến năm 2018, xã đã thực hiện cấp đổi 1.429 giấy chứng nhận QSDĐ nông nghiệp sau DĐĐT gần 400 ha, đạt 81,14% số thửa đất sau DĐĐT; còn gần 20% chưa cấp được với lý do thửa đất đó trước kia được cấp cho chủ sử dụng đất năm 1993, đến nay sau 25 năm thì số hộ thuộc đối tượng đó đã qua đời, với trên 1.000 người. Tuy nhiên, hàng thừa kế của những trường hợp đó chưa giao cho đối tượng cụ thể nào để thừa kế QSDĐ thửa đất của người đã qua đời. Để sớm hoàn thiện cấp giấy chứng nhận QSDĐ sau DĐĐT của gần 20% số hộ còn lại, xã đang tuyên truyền, vận động nhân dân làm thủ tục pháp lý hàng thừa kế đối với những thửa đất có chủ sử dụng đất đã qua đời để tập trung hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ sau DĐĐT trong năm tới.

Đồng chí Lê Văn Khanh, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Khánh cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 15/1/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý chuẩn hóa hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ và đất nông nghiệp sau DĐĐT trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Căn cứ theo phương án DĐĐT và kết quả bốc thăm nhận ruộng tại thực địa của các hộ gia đình, cá nhân, UBND huyện Yên Khánh đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSDĐ và đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân. Yêu cầu đo đạc, chỉnh lý đến từng thửa đất nông nghiệp ngoài đồng của các hộ gia đình, công bố, công khai kết quả đo đạc và có xác nhận của chủ sử dụng đất đối với phiếu xác nhận kết quả đo đạc thửa đất. Tổ chức kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Bắt đầu triển khai từ 1/1/2018, đến hết năm 2018, xã Khánh Cường đã hoàn thành công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính và đã đăng ký kê khai cấp đổi 1.429 giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân, đạt tỷ lệ 81,14%. 

Đối với các thửa đất nông nghiệp còn lại chưa cấp, UBND huyện Yên Khánh chỉ đạo xã Khánh Cường phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện tiếp tục kê khai cấp đổi cho các thửa đất đủ điều kiện. Xã Khánh An đã hoàn thành công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính và hiện nay đã cấp đổi được 458 giấy chứng nhận và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đang phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp tục hướng dẫn các hộ kê khai, cấp giấy chứng nhận. Với xã Khánh Lợi, Khánh Tiên đã nhập xong thông tin, dữ liệu vào biểu so sánh (theo mẫu của Sở Tài nguyên và Môi trường); hiện nay đang công bố, công khai số liệu theo phương án. Các xã Khánh Công, Khánh Trung đã nhập thông tin, dữ liệu vào biểu so sánh được 100% xóm; đang tổ chức rà soát diện tích tăng, giảm.

Kế hoạch năm 2019, huyện Yên Khánh sẽ hoàn thành công tác kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho các xã đang thực hiện trong năm 2018, như: Khánh Lợi, Khánh Tiên, Khánh Trung. Đồng thời triển khai công tác đo đạc, chỉnh lý hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận sau "Dồn điền, đổi thửa" cho 5 xã theo Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 9/5/2018 của UBND huyện Yên Khánh, gồm Khánh Vân, Khánh Hải, thị trấn Yên Ninh, Khánh Hòa, Khánh Phú. Huyện phấn đấu hoàn tất cấp giấy chứng nhận QSDĐ sau DĐĐT vào năm 2021 (sớm hơn 2 năm so với kế hoạch).

Tuy nhiên, để hoàn thành theo kế hoạch đề ra còn rất nhiều việc phải làm. Ngoài việc chỉnh trang đồng ruộng, chỉnh lý hồ sơ địa chính và đăng ký kê khai, thì với những xã hiện nay hồ sơ địa chính cũ thì phải tổ chức đo đạc lại, như xã Khánh Cư, Khánh Nhạc, Khánh Thiện và Khánh Thủy. Đáng nói là sau khi thực hiện DĐĐT, nhiều vị trí, số lượng thửa đất, quy mô diện tích đất giao cho các hộ dân có biến động rất lớn trong quá trình bố mẹ chia tách cho con, các hộ gia đình tự chuyển nhượng cho nhau, chuyển đổi mục đích, nên việc điều tra, khảo sát toàn bộ thông tin nguồn gốc, đủ chứng cứ căn cứ để cấp cho người đủ quyền pháp lý thực hiện là quá trình khó khăn nan giải. Cùng với đó là khó khăn về nguồn kinh phí để thực hiện, do đó rất cần sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp, để huyện Yên Khánh hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ sau DĐĐT vào năm 2021 theo kế hoạch đề ra.

Bài, ảnh: Tiến Minh