UBND tỉnh triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Chiều ngày 17/12, UBND tỉnh tổ chức jội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

UBND tỉnh triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy ban MTTQVN tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị đã nghe dự thảo báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2019, phương hướng, giải pháp chỉ đạo điều hành năm 2020.

Theo đó, năm 2019 là năm có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý NN, năm 2019 tỉnh ta đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế- xã hội.

Cụ thể: kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, GRDP đạt 10,09%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng đạt 46,7%; nông, lâm, thủy sản đạt 11,5%; dịch vụ đạt 41,8%.

Dự kiến tốc độ tăng trưởng GRDP cả giai đoạn là 8,16% (vượt mục tiêu 8% đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra); GRDP bình quân đầu người đạt 60,5 triệu đồng. VHXH có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao.

Công tác CCHC, ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực; hoạt động của chính quyền các cấp có nhiều đổi mới, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên rõ rệt. Kết quả 16/16 chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

UBND tỉnh đã ban hành chương trình công tác năm với 31 nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt theo từng quý và 135 nhiệm vụ cụ thể, giao cho từng đơn vị chủ trì, quy định thời gian thực hiện.

Qua đó, đã nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của các cấp các ngành, đặc biệt là nâng cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, địa phương đối với nhiệm vụ được giao, tạo niềm tin của doanh nghiệp, nhân dân đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, theo đúng phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả".

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 67-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức năm Du lịch Quốc gia 2020 - Hoa Lư, Ninh Bình và kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về tăng cường quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Ninh Bình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ những kết quả đạt được trong năm 2019; đề xuất một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự điều hành của UBND tỉnh trên tất cả các lĩnh vực từ đó tạo ra bức tranh kinh tế- xã hội năm 2019 nhiều khởi sắc. Trong quá trình điều hành, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã rất linh hoạt trong việc thực hiện những Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thông qua các kế hoạch đã đề ra.

Bước vào năm 2020, UBND tỉnh cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác để thực hiện tốt sự chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy; Nâng cao sự phối hợp với các cơ quan của tỉnh và Trung ương đảm bảo sự đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Chỉ đạo kiểm tra, thanh tra thực hiện nghiêm túc cải cách thủ tục hành chính, xử lý nghiêm túc đối với những cán bộ gây nhũng nhiễu với người dân; tập trung giải quyết khiếu nại tố cáo, chú trọng vấn đề an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao các kết quả đạt được năm 2019, đồng thời chỉ ra những tồn tại, khó khăn trong công tác điều hành, chỉ đạo của các sở, ngành trong tỉnh, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 đó là: Phấn đấu GRDP năm 2020 tăng khoảng 8,% so với năm 2019,hoàn thành vượt 21 chỉ tiêu và đạt 7 chỉ tiêu so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Trong đó tập trung cao nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả 7 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ hoàn thành của từng nhiệm vụ, trọng tâm từng tháng, từng quý.

Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành bằng những việc làm cụ thể, có tính đột phá để đạt được hiệu quả thực chất. Tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2020. Đặc biệt là nghiêm túc thực hiện chế độ, thời gian giải quyết công việc theo Quy chế đã ban hành ngay đối với Lãnh đạo UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Tổ công tác của UBND tỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi kết quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết công việc cụ thể đến từng cơ quan đơn vị để kịp thời đánh giá, đôn đốc.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm cải cách thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền điện tử. Các đồng chí ủy viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bằng hành động cụ thể trong chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện nghiêm túc các cam kết trước HĐND tỉnh; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh, các kiến nghị của UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị, xã hội.

Các sở, ngành, địa phương nghiêm túc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định cụ thể nhằm tăng cường ý thức trách nhiệm, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính phù hợp với ngành, lĩnh vực, địa phương mình. Quy định rõ và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Tăng cường nắm bắt tình hình thực tế, dành thời gian thỏa đáng trực tiếp đối thoại, giải trình, trả lời kiến nghị của người dân, tập trung giải quyết cơ bản, dứt điểm các vụ việc nổi cộm, gây bức xúc dư luận xã hội; Chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Kịp thời tham mưu xin ý kiến xử lý theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao, tránh làm thay hoặc chồng chéo công việc.

Nguyễn Thơm- Anh Tuấn

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện