Thực hiện tốt kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương

Ngày 8/1/2020, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 138/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý rác thải nhựa mà trọng tâm là rác thải nhựa đại dương, bảo đảm ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa từ các nguồn thải trên đất liền và các hoạt động trên biển.

Thực hiện tốt kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương

Bãi thải của khu dân cư tràn ngập túi nilong.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên vùng biển tỉnh Ninh Bình; 50% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc vứt bỏ được thu gom; 80% các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy; đảm bảo tối thiểu một năm hai lần phát động tổ chức chiến dịch thu gom, làm sạch bờ biển.

Thực hiện việc quan trắc hàng năm và định kỳ 5 năm một lần đánh giá hiện trạng rác thải nhựa đại dương tại 2 cửa sông Đáy và sông Càn. Đến năm 2030 giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên vùng biển tỉnh Ninh Bình; 100% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc vứt bỏ được thu gom, chấm dứt việc thải bỏ ngư cụ trực tiếp xuống biển; 100% các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy. Mở rộng quan trắc hàng năm và định kỳ 5 năm một lần đánh giá hiện trạng rác thải nhựa đại dương tại 2 cửa sông Càn và sông Đáy….

Theo kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch truyền thông về tác hại của rác thải nhựa đối với biển và đại dương, các hệ sinh thái, môi trường và sức khỏe con người.

Phát động chương trình thu gom và xử lý rác thải đại dương gắn với Tuần lễ quốc gia và biển đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan báo chí, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng chương trình, tài liệu phù hợp với từng năm và từng giai đoạn để thực hiện công tác tuyên truyền. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình và các cơ quan tuyên truyền phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố xây dựng chương trình tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy đối với biển và đại dương, các hệ sinh thái biển, môi trường và sức khỏe của con người; các chương trình thu gom, xử lý rác thải nhựa…

Đối với việc kiểm soát rác thải nhựa, các sở, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả việc tổ chức, thu gom, phân loại rác thải, làm sạch bãi biển. Tạo điều kiện khuyến khích các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực thực hiện thu gom, tái chế rác thải nhựa…Kiểm soát rác thải nhựa từ nguồn thải, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về thu gom và xử lý chất thải nhựa phát sinh từ các hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy hải sản, kinh tế hàng hải, du lịch và dịch vụ biển; ngăn ngừa, giảm thiểu việc thải bỏ, làm thất lạc ngư cụ khai thác thủy sản đi đôi với thực hiện nghiêm các chế tài, công cụ xử phạt vi phạm.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý thường xuyên và đột xuất các trường hợp vi phạm về xả thải trên biển… Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển, chuyển giao công nghệ về xử lý rác thải nhựa đại dương.

Việc triển khai thực hiện tốt Kế hoạch sẽ góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 và bảo đảm xây dựng, thực hiện có hiệu quả Đề án tăng cường quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam.

Phù hợp với cách tiếp cận theo mô hình kinh tế tuần hoàn, góp phần thúc đẩy hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa ở Việt Nam. Nâng cao nhận thức, ứng xử và thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy của cộng đồng và xã hội.

Nguyễn Thị Thúy Nga (Trường TH Ninh Khánh, TP Ninh Bình)