Thi đua "Dân vận khéo" - Kết quả bước đầu và bài học kinh nghiệm

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Người, trong những năm qua, công tác dân vận luôn được Đảng bộ tỉnh quan tâm chỉ đạo thường xuyên.

Thi đua

Tiết mục tham gia Hội thi cán bộ dân vận khéo trogn xây dựng nông thôn mới của huyện Hoa Lư năm 2012. Ảnh: Thế Minh

Đặc biệt, từ khi phong trào thi đua "Dân vận khéo" được phát động, các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể tích cực hưởng ứng, tham gia. Kết quả bước đầu của phong trào đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Phóng viên Báo Ninh Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Mai Văn Tuất, TUV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy xung quanh vấn đề này.

Phóng viên (P.V): Thưa đồng chí, phong trào thi đua "Dân vận khéo" được triển khai trên địa bàn tỉnh ta từ khi nào?

Đ/c Mai Văn Tuất: Quán triệt sâu sắc tư tưởng Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện Kế hoạch số 70 - KH/BDVTW ngày 26-2-2009 của Ban Dân vận Trung ương, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 76 - KH/TU ngày 5-6-2009 về việc phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn tỉnh. Mục đích, yêu cầu của phong trào nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị về công tác Dân vận của Đảng, tư tưởng và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phong trào được tổ chức trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thông qua phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã động viên và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi nguồn lực trong nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm giải quyết những vấn đề bức thiết, chính đáng của nhân dân, củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Căn cứ vào kế hoạch của Ban Dân vận Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 07 - HD/BDVTU ngày 5-6-2009 để thống nhất việc triển khai phong trào thi đua trong toàn tỉnh và có cơ sở đánh giá, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình "Dân vận khéo".

P.V: Xin đồng chí cho biết kết quả nổi bật của phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong thời gian qua?

Đ/c Mai Văn Tuất: Sau gần 4 năm triển khai sâu rộng, phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở tỉnh ta đã trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị với hơn 1 nghìn mô hình trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có: 462 mô hình về phát triển kinh tế; 435 mô hình về thực hiện chính sách xã hội, nhân đạo, từ thiện; 229 mô hình về đảm bảo an ninh - quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị. Các mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực và rõ nét. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, phong trào thi đua đã khơi dậy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của nhân dân, góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, huy động tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Đã xuất hiện nhiều mô hình "Dân vận khéo" trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp như: "Mô hình giảm nghèo" của xã Thạch Bình (Nho Quan) đưa tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm mạnh từ 40,3% năm 2007 xuống 18,2% năm 2012; mô hình của MTTQ và các đoàn thể trong việc thực hiện Nghị quyết số 10 - NQ/TU của Tỉnh ủy về công tác giảm nghèo; mô hình dồn điền, đổi thửa; xây dựng cánh đồng mẫu lớn trong xây dựng nông thôn mới của xã Khánh Nhạc (Yên Khánh); mô hình "Nhân dân tham gia quản lý và phát triển kinh tế rừng" của Chi cục Kiểm lâm tỉnh; mô hình "Giải phóng mặt bằng của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; mô hình thu hút doanh nghiệp đến đầu tư trực tiếp tại địa bàn của xã Yên Thái (Yên Mô)…

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã huy động được sức mạnh và quyết tâm cao của hệ thống chính trị và toàn dân cùng tham gia, từng bước xã hội hóa và nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn nét đẹp văn hóa, xóa bỏ dần các hủ tục lạc hậu, bảo vệ môi trường. Tiêu biểu là các mô hình khuyến học, khuyến tài của Hội Khuyến học tỉnh; tuyên truyền khám, chữa bệnh tại thôn xóm của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản (Sở Y tế); vận động nhân dân đóng góp 2,3 tỷ đồng xây dựng 21 nhà văn hóa thôn, xóm của xã Khánh Cường (Yên Khánh), tổ chức 500 đám cưới văn minh, tiết kiệm theo mô hình "6 không" của Huyện đoàn Yên Mô… Đặc biệt, mô hình "Dân vận khéo" trong thực hiện Đề án 02, 06 của Thường trực HĐND tỉnh đã góp phần hoàn thành trước thời gian việc xóa nhà dột nát cho 2.996 hộ chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn về nhà ở. Mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa chính trị to lớn, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Trên lĩnh vực an ninh - quốc phòng, phong trào thi đua đã góp phần nâng cao ý thức tự quản trong cộng đồng dân cư, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Tiêu biểu là các mô hình: Diễn đàn "Công an nhân dân lắng nghe ý kiến nhân dân" của Công an tỉnh; "Vành đai địa phương, đơn vị an toàn" của Kho quân khí, Phòng kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh)…

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tạo chuyển biến tích cực trong tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức. Nâng cao sự hiểu biết, đồng thuận trong mối quan hệ với nhân dân, nhiều sở, ban ngành, địa phương đã kết hợp giữa việc nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền với xây dựng mô hình "Dân vận khéo" trong cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kết hợp đồng bộ giữa công tác dân vận với hoạt động quản lý, điều hành, coi trọng tuyên truyền, vận động, thuyết phục giải quyết tốt những mâu thuẫn, bức xúc ngay từ cơ sở. Phong trào thi đua cũng đã góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban dân vận, MTTQ và các đoàn thể theo hướng có trọng tâm, hiệu quả, nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác dân vận.

P.V: Thưa đồng chí, phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã có tác động như thế nào đến công tác dân vận của cả hệ thống chính trị?

Đ/c Mai Văn Tuất: Từ khi phong trào thi đua "Dân vận khéo" được phát động và triển khai thực hiện, công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh từ năm 2009 đến nay. Nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, hiệu quả tham mưu, chỉ đạo của hệ thống Dân vận, của đội ngũ cán bộ dân vận được nâng lên rõ rệt. Công tác dân vận hiện nay không chỉ là nhiệm vụ của Ban dân vận, của MTTQ và các đoàn thể mà đã trở thành nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Từ phong trào thi đua "Dân vận khéo", đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp đã nêu cao trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết, gương mẫu, năng động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: cán bộ dân vận phải "óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm". Thực hiện tốt quan điểm "Gần dân, hiểu dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân", xem việc của dân như chính việc của bản thân mình. Qua đó, từng bước phát huy được tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm của các tầng lớp nhân dân, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Thông qua phong trào thi đua đã phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới trên quê hương Ninh Bình.

P.V: Qua gần 4 năm triển khai phong trào thi đua "Dân vận khéo", Ban Dân vận Tỉnh ủy đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý, đồng chí có thể cho biết rõ hơn về điều này?

Đ/c Mai Văn Tuất: Qua thực tế triển khai phong trào thi đua "Dân vận khéo" và từ thành công trong xây dựng các mô hình, điển hình của phong trào thi đua cho thấy: Phong trào phải được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị. Khi xây dựng mô hình phải giải quyết có hiệu quả, hài hòa các lợi ích, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần gương mẫu, gần dân, sát dân với phương châm "nói đi đôi với làm", "đảng viên đi trước, làng nước theo sau", có như vậy mới thu hút được sự tham gia, hưởng ứng của nhân dân. Nội dung "Dân vận khéo" phải bám sát nhiệm vụ chính trị mà cấp ủy, chính quyền đang tập trung chỉ đạo, hình thức vận động cần linh hoạt, phù hợp với từng lĩnh vực, từng đối tượng cụ thể. Mặt khác, phong trào thi đua "Dân vận khéo" phải gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua, các cuộc vận động; khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp nội dung phong trào thi đua "Dân vận khéo" với nội dung các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác. Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" phải đa dạng và xuất phát từ tình hình, đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Phải quan tâm đến công tác tuyên truyền để phong trào thi đua "Dân vận khéo" và các mô hình được nhân ra diện rộng. Một kinh nghiệm nữa là, Ban Dân vận các cấp, cán bộ làm công tác dân vận phải thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch, tiêu chí thi đua; trong kiểm tra, sơ kết, rút kinh nghiệm để uốn nắn, định hướng cho phong trào trong từng thời gian, nhất là chọn và xây dựng được các mô hình, điển hình, đánh giá hiệu quả từng mô hình, điển hình trước khi nhân diện rộng.

P.V: Trong thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp cơ bản nào để phong trào thi đua "Dân vận khéo" đạt nhiều kết quả sâu rộng và bền vững hơn, thưa đồng chí?

Đ/c Mai Văn Tuất: Để phong trào thi đua "Dân vận khéo" tiếp tục được triển khai thực hiện sâu rộng, có sức lan tỏa và bền vững, trong thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau đây:

Một là, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình hiện nay. Gắn thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

Hai là, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 76 - KH/TU ngày 5-6-2009 và Công văn số 709 - CV/TU ngày 13-4-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo". Tham mưu với cấp ủy thành lập Ban chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" các cấp để tập trung chỉ đạo đồng bộ, toàn diện và nâng cao hiệu quả của phong trào thi đua, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước trong năm 2013 và chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2013).

Ba là, phối hợp với các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua "Dân vận khéo", trọng tâm là xây dựng và nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực. Trong đó cần lựa chọn nội dung cụ thể, phương thức, cách làm phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị, tập trung hướng vào các nhiệm vụ như: đẩy mạnh sản xuất, phát triển du lịch; đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội; nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính; thực hiện công tác giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội…

Bốn là, quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, thực hiện dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Chú trọng nghiên cứu, tổng hợp và phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay, biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân làm tốt; nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Quốc Khang (thực hiện)