Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Sáng 17/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; trưởng, phó các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh...

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh được nâng lên; quản lý, điều hành của chính quyền các cấp quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả hơn; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng ngày càng thực chất. Nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ đã chuyển biến tích cực hơn.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái, đồng thời có kế hoạch, lộ trình để khắc phục; tích cực đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo hướng sâu sát, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở, giải quyết kịp thời những khó khăn ngay ở cơ sở, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, tạo được động lực mới, lan tỏa trong xã hội, tác động tích cực đến việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh.

Đến hết năm 2018 đã có 12/15 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra: Tốc độ tăng trưởng GRDP/năm đạt 9,27 % (mục tiêu 8%); số đơn vị cấp huyện, xã đạt tiêu chí nông thôn mới đạt 90 xã, 3 đơn vị cấp huyện (mục tiêu 75 xã và 2 huyện); doanh thu du lịch đạt 3.200 tỷ đồng (mục tiêu 3.000 tỷ đồng), thu ngân sách trên địa bàn năm 2015 đạt 7.230 tỷ đồng, năm 2017 đạt 8.570 tỷ đồng, năm 2018 đạt 12.777 tỷ đồng (mục tiêu 6.000 tỷ đồng)…

Thực hiện Chỉ thị 05, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, kinh nghiệm quý, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác. Nội dung học tập và làm theo Bác được đưa vào sinh hoạt thường kỳ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và người lao động ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; tác phong, lề lối làm việc khoa học, gần dân, sát dân hơn; tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, nói đi đôi với làm đã có nhiều chuyển biến tích cực...

d

Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết T.Ư 4.

Những kết quả tích cực đó đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, củng cố nét đẹp văn hóa, đạo đức xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, làm cho nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tại hội nghị, đại diện một số đơn vị đã tham luận làm rõ hơn những kết quả đạt được; chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp thực hiện Nghị quyết TƯ 4, Chỉ thị 05 hiệu quả, thiết thực trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định những kết quả tỉnh ta đạt được qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 là rất đáng ghi nhận, thể hiện quyết tâm và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong tỉnh trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn hạn chế, yếu kém như: Một số cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 còn chậm, chưa đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra. Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên ở một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, chưa tạo được sự lan tỏa.

Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế và cải cách thủ tục hành chính có việc hiệu quả chưa cao; chất lượng đội ngũ cán bộ ở một số đơn vị còn thấp...

Trong thời gian tới, để việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa XII và Chỉ thị 05 toàn diện hơn, tiếp tục đạt hiệu quả cao hơn, đồng chí yêu cầu: Cần tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ và sâu sắc các nội dung, yêu cầu, tính cấp bách và quyết tâm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII).

Duy trì thực hiện các mô hình hay, cách làm mới đang phát huy hiệu quả tích cực; khuyến khích những phương pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả từ thực tiễn. Tăng cường quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, Internet, mạng xã hội; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, báo chí, cơ quan quản lý hoạt động báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó là tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên; kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, thiếu trung thực, nói không đi đôi với làm, tín nhiệm thấp.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, tác động sâu rộng đến toàn xã hội, nhằm góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị một cách chủ động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị.

Quyết liệt, tập trung thực hiện khâu đột phá đã xác định trong kế hoạch hàng năm của các cấp ủy; kiên trì, quyết tâm giải quyết có kết quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, bảo vệ quyền lợi của nhân dân trên tinh thần tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho nhân dân.

Tiếp tục học tập, quán triệt chủ đề năm 2019 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kết hợp chặt chẽ việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm thực hiện kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định của Đảng. Quan tâm đẩy mạnh và cần sáng tạo hơn, sinh động hơn trong công tác tuyên truyền...

Nhân dịp này, 13 tập thể, 28 cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị 05 đã được tặng Bằng khen của UBND tỉnh.

Xuân Trường - Đức lam