Quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

Chiều 27/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về "Tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch H ĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí-Xuất bản Ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp quán triệt nội dung Kết luận số 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

Cùng dự có các đồng chí: Phạm Quang Ngọc, TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Ngọc Hà, TUV, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan báo chí của tỉnh; Thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Phó chủ tịch UBND phụ trách văn xã các huyện, thành phố; trưởng ban Tuyên giáo MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh; trưởng ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc...

Theo nội dung đồng chí Nguyễn Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí-Xuất bản Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt tại hội nghị, Kết luận số 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII nêu rõ: Thời gian qua, báo chí, xuất bản đã tích cực góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; thực hiện ngày càng hiệu quả chức năng giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Việc chỉ đạo, định hướng nội dung chính trị, tư tưởng, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm được quan tâm hơn.

Hiệu quả phối hợp trong chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản được nâng cao. Tuy nhiên, việc phát huy vai trò báo chí, xuất bản trong ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và còn nhiều bất cập, hạn chế.

Để công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản có hiệu quả, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân. Tăng cường chất lượng thông tin, tuyên truyền; chú trọng tính định hướng chính trị - tư tưởng, tính văn hóa, khoa học. Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường công tác phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khái quát kết quả nổi bật, chỉ rõ một số hạn chế, yếu kém trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản. Đồng thời nhấn mạnh: Để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII, các cấp ủy Đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực báo chí, xuất bản trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan liên quan trong công tác chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Chú trọng khai thác, phát huy lợi thế của công nghệ thông tin, mạng Internet; phát huy vai trò cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc đăng tải các bài đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, sai trái.

Các cơ quan báo chí của tỉnh cần tích cực hơn nữa trong đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ những người làm báo; đấu tranh, phê phán tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực và tệ nạn xã hội, đồng thời phát hiện, cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gắn "xây" với "chống", lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực trong xã hội. Các thông tin tích cực phải là dòng chủ đạo trên báo chí.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu: Từng cơ quan báo chí cần xây dựng được mạng lưới cộng tác viên có kinh nghiệm để tham gia đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; đặc biệt, trước mỗi sự kiện nhạy cảm, báo, đài cần bám sát định hướng của Trung ương, của tỉnh để tuyên truyền đúng trọng tâm, mục tiêu, tạo sự thống nhất cao trong dư luận xã hội, góp phần tích cực trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cần chủ động trước một bước trong việc đưa tin phản ánh sự thật về những vụ việc trong tỉnh để định hướng thông tin.

Hội Nhà báo tỉnh phối hợp Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình có các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên, hội viên...; phát động, động viên hội viên tích cực hưởng ứng tham gia có hiệu quả Giải báo chí toàn quốc về công tác xây dựng Đảng lần thứ III, năm 2018...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đó là Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 4/6/2018 về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 23; Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng. Trong đó quy định chi tiết về các nhiệm vụ, giải pháp, tổ chức thực hiện của các đơn vị có liên quan. Bên cạnh đó nghe một số đại biểu tham luận, nêu kiến nghị đề xuất để việc thực hiện Kết luận số 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII đạt hiệu quả cao.

Xuân Trường- Thế Minh