Ninh Bình: 55.663 hộ nghèo được vay vốn phát triển kinh tế

Thời gian qua, Ninh Bình đã triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo như: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, con nuôi; chuyển giao tiến bộ KHKT cho nhân dân; hỗ trợ vay vốn...

9 tháng đầu năm 2008, các cấp, ngành, các địa phương trong tỉnh đã rà soát và tạo điều kiện giúp 55.663 hộ nghèo được vay 285 tỷ 400 triệu đồng phát triển kinh tế.  Ngoài ra, 1.450 hộ nghèo ở các huyện Yên Mô, Yên Khánh và Hoa Lư được vay vốn với tổng kinh phí từ dự án tín dụng xóa đói, giảm nghèo Việt Đức Fa III trên 6 tỷ đồng.

Nhìn chung, các nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, giúp hàng nghìn hộ nghèo có điều kiện thoát nghèo, góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu giảm nghèo của tỉnh.

 

Mai Lan