Nghị quyết (số 60)

Về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

2.6. Tại huyện Yên Mô

a) Đất trụ sở cơ quan tại thị trấn Yên Thịnh:

Điều chỉnh địa điểm Kho bạc huyện Yên Mô từ thửa 138, 170 tờ bản đồ số 10 sang vị trí tờ 10 thửa 84, 128, 129 diện tích 0,05 ha (trong đó: đất màu 0,02 ha, đất nuôi trồng thủy sản 0,02 ha và đất ở 0,01 ha).

b) Đất giao thông:

- Điều chỉnh giảm 4,88 ha đất giao thông tại các dự án, cụ thể: Dự án đường khu dân cư Nam Tiến (Bồ Vi) tại thị trấn Yên Thịnh có diện tích 0,53 ha (trong đó: 0,03 ha đất trồng cây lâu năm, 0,4 ha đất nuôi trồng thủy sản và 0,1 ha ở đô thị); Dự án đường trong khu dân cư Hồng Tiến (Yên Hạ 2) tại thị trấn Yên Thịnh diện tích 0,32 ha (trong đó: 0,2 ha đất trồng lúa và 0,12 ha đất ở); Dự án đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ tuyến 8, đoạn 2 tại xã Khánh Thịnh diện tích 0,17 ha (trong đó: 0,12 ha đất  trồng lúa và 0,05 ha đất tôn giáo); Dự án cải tạo cấp bách đường giao thông phục vụ phòng, chống lụt bão và phát triển kinh tế - xã hội tuyến 1 tại xã Yên Hòa diện tích 1,14 ha (đất trồng lúa); Dự án cải tạo đường giao thông kết hợp gạt lũ, hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp các xã nghèo miền núi (tuyến 18,15,16,17,19) diện tích 0,56 ha tại xã Yên Lâm (trong đó: 0,5 ha đất trồng cây hàng năm; 0,02 ha đất trồng lúa; 0,03 ha đất ở và 0,01 ha đất tôn giáo); Dự án cải tạo đường giao thông kết hợp gạt lũ, hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp các xã nghèo miền núi (tuyến 5,15) tại xã Yên Thái diện tích 0,04 ha (đất trồng lúa); Dự án cải tạo đường giao thông kết hợp gạt lũ, hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp các xã nghèo miền núi (tuyến 2,3,4,9,10) diện tích 0,13 ha tại xã Yên Thành (trong đó: 0,03 ha trồng lúa và 0,1 ha đất trồng cây lâu năm); Dự án cải tạo đường giao thông kết hợp gạt lũ, hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp các xã nghèo miền núi (tuyến 5,6,7,8,9,12,13,14) diện tích 1,07 ha tại xã Yên Đồng (trong đó: 0,76 ha đất trồng lúa; 0,05 ha đất trồng cây lâu năm; 0,17 ha đất nuôi trồng thủy sản và 0,09 ha đất ở); Dự án đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Phú, Yên Mỹ đến đê sông Bút hồ Yên Thắng (tuyến 17) diện tích 0,50 ha tại xã Yên Hưng (trong đó: 0,3 ha đất trồng lúa và 0,2 ha đất thủy lợi); Dự án đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong diện tích 0,42 ha tại xã Yên Từ (trong đó: 0,19 ha đất trồng lúa; 0,23 ha đất thủy lợi).

- Điều chỉnh tăng 4,88 ha đất giao thông để thực hiện các công trình, dự án, cụ thể: Dự án cải tạo, nâng cấp bờ hữu kênh Ba Bầu đoạn từ đình Tây Yên đến trạm bơm Mả Nhồi, tại xã Khánh Thượng diện tích 0,30 ha (trong đó: 0,28 ha đất trồng lúa và 0,02 ha đất ở); Dự án xây dựng tuyến đường kết nối khu Yên Hạ 1- Yên Hạ 2 phát triển dân cư thị trấn Yên Thịnh diện tích 0,13 ha (trong đó: 0,05 ha đất trồng lúa, 0,01 ha đất trồng cây lâu năm; 0,04 ha đất nuôi trồng thủy sản; 0,03 ha đất ở); Dự án xây dựng tuyến đường nội thị phát triển dân cư khu Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh diện tích 0,56 ha (trong đó: 0,26 ha đất trồng lúa; 0,07 ha đất trồng cây lâu năm; 0,2 ha đất nuôi trồng thủy sản; 0,02 ha đất ở đô thị và 0,01 ha đất thủy lợi); Dự án xây dựng tuyến đường giao thông nối ĐT480C với thôn Thạch Lỗi, xã Khánh Dương diện tích 0,15 ha (đất trồng lúa); Dự án xây dựng tuyến đường phía sau UBND thị trấn Yên Thịnh đến hông chợ Ngò tại thị trấn Yên Thịnh diện tích 0,26 ha (trong đó: 0,14 ha đất trồng lúa; 0,01 ha đất trồng cây lâu năm, 0,04 ha đất nuôi trồng thủy sản; 0,07 ha đất ở đô thị); Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 12B vào đền thờ Đinh Điền (Chùa Tháp), thị trấn Yên Thịnh diện tích 0,37 ha (trong đó: 0,02 ha đất trồng cây lâu năm; 0,28 ha đất nuôi trồng thủy sản; 0,07 ha đất ở đô thị); Dự án xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn thôn Trại Sối, xã Yên Thắng diện tích 0,28 ha (trong đó: 0,24 ha đất trồng lúa; 0,04 ha đất thủy lợi); Dự án xây dựng tuyến đường từ quốc lộ 12B kéo dài đến nghĩa trang nhân dân thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô diện tích 1,59 ha tại thị trấn Yên Thịnh (trong đó: 0,77 ha đất trồng lúa; 0,49 ha đất màu; 0,03 ha đất ở; 0,3 ha đất thủy lợi); Dự án xây dựng tuyến đường kết nối trung tâm xã đến khu dân cư xóm mới thôn Yên Sư tại xã Yên Nhân diện tích 0,03 ha (đất trồng lúa); Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường giao thông đoạn từ xóm Trung đi đê sông Trinh Nữ tại xã Yên Hưng, diện tích 0,24 ha (đất trồng lúa); Dự án xây dựng tuyến đường thôn Nhân Phẩm đến đê sông Cầu Hội diện tích 0,14 ha tại xã Yên Lâm (trong đó: 0,04 ha đất trồng lúa; 0,02 ha đất trồng cây lâu năm; 0,05 ha đất ở; 0,03 ha đất tôn giáo); Dự án xây dựng tuyến đường đến nhà thờ đồng chí Tạ Uyên đi Quốc lộ 12B, xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô diện tích 0,14 ha tại xã Yên Mỹ (trong đó: 0,13 ha đất trồng lúa; 0,01 ha đất ở); Dự án xây dựng tuyến đường giao thông từ đường 480C đi thôn Yên Dương, xã Khánh Dương diện tích 0,13 ha (trong đó: 0,07 ha đất trồng lúa; 0,03 ha đất trồng cây lâu năm; 0,03 ha đất ở); Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Yên Thịnh đi Khương Dụ, xã Yên Phong diện tích 0,52 ha tại thị trấn Yên Thịnh và xã Yên Phong (trong đó: 0,36 ha trồng lúa; 0,02 ha đất trồng cây lâu năm; 0,01 ha đất màu; 0,01 ha đất nuôi trồng thủy sản; 0,01 ha đất ở; 0,03 ha đất tôn giáo; 0,08 ha đất thủy lợi); Dự án công trình xây dựng biển quáng bá tấm lớn phục vụ tuyên truyền phát triển du lịch tại xã Mai Sơn diện tích 0,04 ha (đất trồng lúa).

c) Đất thủy lợi;

- Điều chỉnh giảm 1,22 ha đất thủy lợi tại công trình, dự án, cụ thể: Dự án nâng cấp cống xóm Trại tại xã Khánh Dương diện tích 0,52 ha (đất trồng lúa); Dự án nạo vét mở rộng Sông Vạc tại xã Khánh Thịnh diện tích 0,2 ha (trong đó: 0,05 ha trồng màu; 0,04 ha đất nuôi trồng thủy sản: 0,01 ha đất ở; 0,1 ha đất chưa sử dụng); Dự án nạo vét mở rộng sông và nâng cấp đê tả sông Bút tại xã Yên Mỹ diện tích 0,02 ha (đất giao thông); Dự án nâng cấp mở rộng đê tả sông cầu Hội tại xã Yên Thái diện tích 0,47 ha (trong đó: 0,3 ha đất trồng lúa, 0,17 ha đất trồng lúa còn lại); công trình mương thoát nước trong khu đấu giá tại xã Yên Hòa diện tích 0,01 ha (đất sản xuất, kinh doanh).

- Điều chỉnh tăng 1,22 ha đất thủy lợi để thực hiện công trình, dự án, cụ thể: Dự án xử lý cấp bách đê hữu Trinh Nữ đoạn từ cầu Lộc đến cầu Ghềnh, xã Yên Thành diện tích 0,64 ha (trong đó: 0,25 ha đất trồng lúa; 0,17 ha đất trồng lúa còn lại); 0,05 ha đất trồng màu; 0,03 ha đất nuôi trồng thủy sản; 0,01 ha đất ở; 0,01 ha đất sản xuất kinh doanh; 0,02ha đất giao thông; 0,1 ha đất bằng chưa sử dụng); Dự án nạo vét, kè kênh mương, làm đường giao thông xóm Hàng - xóm Cầu, xã Khánh Dương diện tích 0,14 ha (trong đó: 0,13 ha đất trồng lúa; 0,01 ha đất nuôi trồng thủy sản); Dự án cải tạo, nâng cấp cấp bách kênh Cải Cách đoạn từ Quốc lộ 12B kéo dài đến cống Vũ Thơ, xã Yên Lâm diện tích 0,14 ha (đất trồng lúa); Dự án cải tạo nâng cấp kênh cấp I đoạn từ ống xóm 10 đến cống ông Thận, tại xã Yên Mỹ diện tích 0,25 ha (đất trồng lúa); Dự án cải tạo nâng cấp kênh cấp I đoạn từ đường Quốc lộ 12B đến Đồng Vân, tại xã Yên Mỹ, Yên Hưng diện tích 0,05 ha (đất trồng lúa).

d) Đất sản xuất kinh doanh:

- Điều chỉnh giảm 6,16 ha đất cơ sở sản xuất kinh doanh tại các dự án:

+ Cơ sở tiểu thủ công nghiệp tại khu vực Cánh Buồm xóm Lão xã Yên Mỹ diện tích 2,2 ha (trong đó: 1,9 ha đất trồng lúa; 0,15 ha đất thủy lợi; 0,15 ha đất giao thông); Khu Tiểu thủ công nghiệp Đồng Cửa xã Yên Phong diện tích 3,96 ha (trong đó: 3,24 ha đất trồng lúa; 0,27 ha đất thủy lợi; 0,45 ha đất giao thông).

- Điều chỉnh tăng 6,16 ha đất cơ sở sản xuất kinh doanh để thực hiện: Dự án nhà máy nước tại xã Yên Đồng diện tích 2,2 ha (trong đó: 1,9 ha đất trồng lúa; 0,15 ha đất thủy lợi, 0,15 ha đất giao thông); Khu Chùa Tháp xã Khánh Thịnh diện tích 1,46 ha (trong đó: 1,24 ha đất trồng lúa; 0,07 ha đất thủy lợi; 0,15 ha đất giao thông); Khu tiểu thủ công nghiệp xã Khánh Dương diện tích 2,50 ha (trong đó: 2 ha đất trồng lúa; 0,2 ha đất thủy lợi; 0,3 ha đất giao thông).

đ) Đất nghĩa trang, nghĩa địa:

- Điều chỉnh giảm 0,20 ha đất nghĩa trang, nghĩa địa tại các dự án: Mở rộng nghĩa địa Vành Trăng, Gốc Duối, Tây Chùa tại xã Yên Mạc diện tích 0,19 ha (đất màu); mở rộng nghĩa địa làng Yên Thượng tại xã Khánh Thịnh, diện tích 0,01 ha (đất giao thông).

- Điều chỉnh tăng đất nghĩa địa diện tích 0,20 ha để thực hiện dự án mở rộng nghĩa trang liệt sỹ huyện Yên Mô tại thị trấn Yên Thịnh (trong đó: 0,19 ha đất màu; 0,01 ha đất giao thông).

e) Đất thương mại dịch vụ:

- Điều chỉnh giảm diện tích quy hoạch cơ sở kinh doanh dịch vụ làng nghề, tiểu thủ công nghiệp Yên Dương tại xã Khánh Dương diện tích 0,10 (đất trồng lúa).

- Điều chỉnh tăng diện tích đất thương mại dịch vụ diện tích 0,10 ha (sử dụng từ đất trồng lúa) để quy hoạch trụ sở  Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Mô tại thị trấn Yên Thịnh.

g) Đất ở nông thôn:

- Điều chỉnh giảm 14 ha đất ở tại các xã: Mai Sơn, Yên Thắng, Yên Nhân, Yên Thành, Yên Thái (trong đó: 0,12 ha đất màu; 0,13 ha đất nuôi trồng thủy sản; 13,25 ha đất trồng lúa; 0,1 ha đất thủy lợi; 04 ha đất giao thông).

- Điều chỉnh tăng 14 ha đất ở để thực hiện: Quy hoạch khu dân cư tại xã Yên Lâm 9,9 ha (trong đó: 9,45 ha đất trồng lúa; 0,1 ha đất thủy lợi; 0,35 ha đất giao thông) và quy hoạch khu dân cư xã Yên Mạc 4,10 ha (trong đó: 0,12 ha đất màu, 0,13 ha đất nuôi trồng thủy sản, 3,8 ha đất trồng lúa và 0,05 ha đất giao thông).

- Điều chỉnh địa điểm quy hoạch đất ở với diện tích 1,25ha (sử dụng đất trồng lúa) tại xã Khánh Dương từ tờ bản đồ số 9, 10, 11 sang vị trí tờ bản đồ số 2 bản đồ địa chính xã Khánh Dương.

(còn nữa)