Nghị quyết số 05 HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 10

Thông qua Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 1-7-2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015-2020

HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003; Luật Đất đai ngày 29-11-2013; Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 3-12-2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3-3-2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BNN ngày 14-1-2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng;

Xét đề nghị của UBND tỉnh Ninh Bình tại Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 1-7-2014 về việc đề nghị thông qua Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015-2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh;

Quyết nghị

Điều 1. Thông qua Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 1-7-2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015-200 (có kế hoạch kèm theo)

Điều 2. Nghị quyết này được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 16-7-2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Điều 3. Giao UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.