Nêu cao trách nhiệm trong chỉ đạo hoạt động giám sát, khảo sát

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV đã nghe đồng chí Đinh Ngọc Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Nêu cao trách nhiệm trong chỉ đạo hoạt động giám sát, khảo sát

Các đại biểu dự khai mạc kỳ họp.

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành chương trình công tác đề ra. Hoạt động giám sát, khảo sát được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; các kiến nghị sau giám sát, khảo sát được các đơn vị tiếp thu, thực hiện khá nghiêm túc.

6 tháng đầu năm, trên cơ sở Chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch điều hòa hoạt động giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh đảm bảo sự phối hợp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát.

Đồng chí Đinh Ngọc Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày

Đồng chí Đinh Ngọc Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển du lịch từ năm 2010-2018 tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát, khảo sát và tham gia ý kiến vào 3 cuộc giám sát chuyên đề của các Ban HĐND tỉnh (Ban Pháp chế giám sát việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự trên địa bàn tỉnh; Ban Văn hóa - Xã hội giám sát việc thực hiện chương trình giáo dục và đổi mới chương trình giáo dục, việc đảm bảo an toàn trường học trên địa bàn tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát việc triển khai thực hiện danh mục thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo Nghị quyết của HĐND tỉnh từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2018).

Hoạt động giám sát thường xuyên và giám sát tại kỳ họp được chú trọng. Thường trực HĐND tỉnh đã tập trung đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Để hoạt động giám sát thực sự phát huy hiệu quả, trước kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản đề nghị các cơ quan liên quan báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp liên quan đến vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh; đề nghị các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh rà soát, kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Theo báo cáo, về cơ bản các cam kết sau chất vấn tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh được cơ quan chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình đã thực hiện ngay 100% các cam kết sau chất vấn.

Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên giải trình "về thực hiện pháp luật đối với một số vụ việc chưa có điều kiện thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh". Tại phiên giải trình, đã có 20 lượt đại biểu HĐND tỉnh đặt câu hỏi để các đơn vị giải trình làm rõ các vấn đề mà đại biểu quan tâm.

Sau phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh có Thông báo kết luận gửi tới các cơ quan, đơn vị theo quy định, trong đó đề nghị các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung đã cam kết, khắc phục những hạn chế, thiếu sót để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình trong thời gian tới.

Nhìn chung, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh được thực hiện đảm bảo kế hoạch. Phương thức giám sát linh hoạt. Đã chú trọng phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, công khai để nhân dân biết và tham gia giám sát cộng đồng.

Qua giám sát, đã khẳng định những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Cùng với nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, Thường trực HĐND tỉnh chú trọng làm tốt công tác dân nguyện; phối hợp giải quyết tốt những vấn đề phát sinh do UBND tỉnh trình từ sau kỳ họp thứ 9 đến trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh. Công tác chuẩn bị kỳ họp chủ động, chu đáo, tạo cơ sở để HĐND xem xét, thông qua các Nghị quyết sát hợp với thực tiễn, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo.

Đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo.

Tại kỳ họp, đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về pháp triển du lịch từ năm 2010 đến năm 2018 tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát trực tiếp tại 5 đơn vị: Sở Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện: Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư và giám sát qua Báo cáo đối với Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả giám sát cho thấy: từ năm 2010-2018, với việc triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm chính sách và quy định của pháp luật về du lịch, du lịch Ninh Bình phát triển với tốc độ nhanh, theo đúng định hướng của Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 13/7/2009 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Công tác đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật được tăng cường; hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch được quan tâm và đạt hiệu quả thiết thực; công tác quản lý nhà nước được đẩy mạnh; kết quả hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đề ra; giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân; tạo ra sự gia tăng của các ngành kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang dịch vụ; góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử; đóng góp quan trọng vào việc thu nộp ngân sách Nhà nước; góp phần nâng cao vị thế của tỉnh Ninh Bình.

Thùy Phương- Đinh Ngọc- Đức Lam

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện