Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy

Theo số liệu của Sở Lao động, Thương binh và xã hội, đến tháng 6 năm 2018, toàn tỉnh có 1.995 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý đang ở ngoài xã hội, 8/8 huyện, thành phố và 138/145 xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy; trong đó có 28 xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy. Người nghiện ma túy đa phần là hêrôin, nhưng thời gian gần đây, số người sử dụng ma túy tổng hợp, ma túy đá có chiều hướng gia tăng.

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, công tác cai nghiện ma túy đã được các ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp; từ đó góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma túy, giảm thiểu người nghiện ma túy.

Toàn tỉnh đã lập hồ sơ cai nghiện và tổ chức cai nghiện cho 2.677 lượt người nghiện ma túy. Cơ sở cai nghiện ma túy đã tiếp nhận 1.812 người nghiện, cai nghiện bắt buộc. Công tác cai nghiện ma túy tự nguyện được triển khai tích cực tại cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh với việc tiếp nhận 252 người nghiện vào cai nghiện tự nguyện.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã làm tốt công tác tập huấn, triển khai công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng đến các huyện, thành phố, các ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường, thị trấn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cai nghiện ma túy còn có một số hạn chế đó là: Công tác điều trị cai nghiện, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng hiệu quả chưa cao. Số người nghiện được điều trị cai nghiện tỷ lệ thấp so với số người nghiệncó hồ sơ quản lý. Tình trạng tái nghiện cao.

Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác cắt cơn tại cộng đồng chưa đáp ứng được nhu cầu. Đội ngũ làm công tác tư vấn, quản lý sau cai nghiện còn hạn chế về chuyên môn.

Đa số người nghiện ma túy và gia đình người nghiện có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên không đủ kinh phí đưa người nghiện đi cai nghiện tự nguyện. Số người nghiện ma túy tổng hợp có xu hướng tăng, trong khi đó chưa có phác đồ điều trị cắt cơn đối với người sử dụng loại ma túy này...

Để nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, trong thời gian tới, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị các ngành, địa phương đẩy mạnh việc đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy.

Tập trung tuyên truyền tại các địa bàn dân cư, trong các trường học, cơ quan, doanh nghiệp. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động người nghiện đi cai nghiện tự nguyên. Làm tốt việc giúp đỡ người nghiện sau cai nghiện, phấn đấu giảm tỷ lệ tái nghiện.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện phục hồi, giáo dục tại cơ sở cai nghiện ma túy. Đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Tổ chức tốt công tác cai cắt cơn; giáo dục, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ việc làm và giúp đỡ sau cai nghiện để người nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone cho người nghiện. Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý sau cai nghiện. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp làm công tác điều trị nghiện tại cơ sở cai nghiện và các thành viên, tổ công tác cai nghiện, các tình nguyện viên, nhân viên tư vấn tại các điểm tư vấn điều trị cai nghiện tại cộng đồng.

Trần Dũng

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện