LHQ thông qua hàng loạt nghị quyết quan trọng

Sau hai tháng thảo luận những nguyên nhân căn bản và những giải pháp thích hợp đối với khủng hoảng kinh tế tài chính cũng như thương mại toàn cầu, ngày 22/12, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua hàng loạt nghị quyết nhằm thúc đẩy tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu sau khủng hoảng.

LHQ thông qua hàng loạt nghị quyết quan trọng

Một phiên họp của Liên hợp quốc về vấn đề an ninh lương thực toàn cầu.

Các ngh quyết này cũng góp phn gii quyết các thách thc chính sách v tăng trưởng dài hn, thương mi và phát trin bn vng, đảm bo an ninh lương thc, thc hin các quyn hp pháp ca người nghèo cũng như các nguyên tc chi phi quan h sng hài hòa ca nhân loi vi Trái Đất. Các ngh quyết ca Đại hi đồng Liên hp quc nhn mnh lo ngi sâu sc trước nhng tác động nguy hi ca cuc khng hong đối vi hot động thương mi ca thế gii đang phát trin cũng như vai trò quan trng ca vic kết thúc sm Vòng đàm phán Doha v thương mi t do vào năm 2010, đồng thi thúc đẩy đàm phán ca T chc Thương mi Thế gii (WTO) v th trường nông sn. Đại hi đồng Liên hp quc kêu gi to điu kin thun li để các nước - đặc bit là các nước kém phát trin nht - gia nhp WTO, thc hin các cam kết tài tr để h tr thương mi, loi tr hoàn toàn mi bin pháp đơn phương gây sc ép chính tr và kinh tế chng các nước đang phát trin. Đại hi đồng Liên hp quc kêu gi các nước phát trin tiếp tc vin tr ưu đãi hoc vin tr không hoàn li, tái cơ cu n hoc xóa n để giúp các nước thu nhp thp vượt qua khng hong và n lc thc hin các mc tiêu phát trin thiên niên k, nhn mnh vai trò thiết yếu ca vin tr phát trin chính thc (ODA) trong vic thc hin, thúc đẩy và tăng cường tài tr phát trin cho các nước đang phát trin. Các th chế tài chính toàn cu cn đảm bo minh bch hơn, được giám sát tt hơn và qun lý n tt hơn. Cuc đối thoi cp cao v tài tr phát trin s được t chc vào ngày 16-17/3/2010 để xem xét quy chế và nhim v thc hin Tuyên b Doha và Đồng thun Monterrey, chun b cho Hi ngh cp cao Liên hp quc v thc hin các mc tiêu phát trin thiên niên k vào năm 2010. Trong 13 ngh quyết v phát trin bn vng, Đại hi đồng Liên hp quc quyết định triu tp Hi ngh cp cao Năm quc tế v đa dng sinh hc vào ngày 2/9/2010, khuyến khích h tr tài chính và công ngh cho Thp k Liên hp quc v sa mc và chng sa mc hóa (2010-2020) và Thp k Liên hp quc hành động "Nước cho cuc sng" (2005-2015). Ln đầu tiên Đại hi đồng Liên hp quc thông qua ngh quyết "Hài hòa vi M Trái Đất", Đại hi đồng Liên hp quc kêu gi các nước thành viên Liên hp quc đóng góp vào Tuyên b d tho v các nguyên tc và giá tr đạo đức để nhân loi sng hài hòa vi Trái Đất./.

 

Theo TTXVN/Vietnam+