LĐLĐ tỉnh triển khai Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam

Ngày 24-3, LĐLĐ tỉnh tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam cho cán bộ công đoàn các huyện, thành phố, thị xã và LĐLĐ tỉnh.

LĐLĐ tỉnh triển khai Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Nguyễn Văn Dũng, Viện trưởng Viện Công nhân và công đoàn. Đại hội X Công đoàn Việt Nam đã đề ra mục tiêu: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn các cấp, hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu; lấy đoàn viên công nhân, viên chức, lao động làm đối tượng vận động; chuyển mạnh hoạt động công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.  Với khẩu hiệu hành động là: "Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ hợp pháp quyền lợi của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước". Đây là vấn đề trọng tâm được quán triệt, triển khai tại hội nghị.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (24 và 25-3) với các nội dung: Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2008-2013; hoạt động của công đoàn trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước; triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X); đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục của công đoàn, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục công nhân, viên chức và lao động.

Nguyễn Thơm