Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 17/4, HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 7. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại diện Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021

Quang cảnh kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, Kỳ họp thứ 7 là kỳ họp chuyên đề được tổ chức để HĐND tỉnh tập trung xem xét, thảo luận chuyên sâu các đề án, dự thảo nghị quyết chuyên đề, góp phần nâng cao chất lượng các nghị quyết; đồng thời giảm tải nội dung tại kỳ họp thường lệ trong năm; đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội của tỉnh trong năm 2018 và định hướng đến năm 2020. Các nội dung được xem xét và quyết định tại kỳ họp này là những vấn đề quan trọng, có ý nghĩa thiết thực, tác động trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh.

Do vậy, đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nghiên cứu kỹ các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết, tích cực tham gia ý kiến để các nghị quyết của HĐND tỉnh có chất lượng, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu cơ bản nhất trí với các tờ trình của UBND tỉnh. Đồng thời đi sâu phân tích, trao đổi về những nội dung cơ bản các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

Đối với tờ trình về việc quyết định biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND, đơn vị sự nghiệp công lập của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình năm 2018, các đại biểu cho rằng các giải pháp về tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy là những giải pháp đồng bộ, trên cơ sở hướng dẫn của trung ương và tình hình thực tế của tỉnh để có bước đi, lộ trình phù hợp đảm bảo tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các đại biểu thống nhất nhận thức thành phố Ninh Bình là trung tâm kinh tế-chính trị- văn hóa của tỉnh, việc tập trung phát triển thành phố Ninh Bình là trách nhiệm chung của tỉnh, các cấp, các ngành có liên quan. Việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết để 3 xã: Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc xây dựng đủ tiêu chí lên phường là cần thiết, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đồng thời tập trung thảo luận về các điều khoản quy định trong nghị quyết.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng xem xét, thảo luận các tờ trình về phê duyệt danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình; về quy định mức hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phương tiện nghe, xem thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

Kỳ họp đã tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền. Theo đó, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lâm Văn Toàn, nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh và ông Nguyễn Tất Tiến, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh đã nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Đồng thời tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết quan trọng: Nghị quyết về việc quyết định biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND, đơn vị sự nghiệp công lập của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh và phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình năm 2018;

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách xây dựng xã nông thôn mới áp dụng cho các xã: Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc để các xã xây dựng đạt tiêu chí trở thành phường thuộc thành phố Ninh Bình giai đoạn 2017-2020;

Nghị quyết về việc quy định mức hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phương tiện nghe- xem thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh;

Nghị quyết về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất tại huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết về việc phê duyệt danh mục công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất, tại huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình. Nghị quyết về việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2018.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Sau 1 thời gian làm việc khẩn trương, tích cực với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 7 - kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung nghiên cứu, thảo luận các tờ trình, đề án của UBND tỉnh và thông qua 8 nghị quyết.

Đây là những nghị quyết quan trọng, thể chế hóa chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, làm căn cứ để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

Để các nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp này, các cấp, các ngành, các cơ quan thông tin đại chúng và các vị đại biểu HĐND tỉnh làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả kỳ họp, nhất là nội dung các nghị quyết của HĐND tỉnh để cử tri và nhân dân trong tỉnh hiểu đúng nghị quyết, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động nhằm triển khai có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn, UBND các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch và có sự phân công, giao nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Thùy Phương- Thế Minh