Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Ngày 30/7, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Ninh Bình, dự hội nghị có đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các cơ quan, ban, ngành, đơn vị có liên quan.

Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.

Thời gian qua, dưới sự giám sát thi hành pháp luật của các cơ quan của Quốc hội, sự tổ chức thi hành nghiêm túc, chủ động của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan, công tác triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình đã được tiến hành nghiêm túc, bài bàn, toàn diện và thu được những kết quả tích cực.

Công tác phổ biến, tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của Luật Hôn nhân và gia đình cho các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân được chú trọng thực hiện toàn diện, đồng bộ trong phạm vi cả nước, từ Trung ương đến cơ sở, với nhiều hình thức phong phú, dễ hiểu, gần gũi với người dân, thu được nhiều kết quả thiết thực.

Công tác xây dựng thể chế để triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình đã bước đầu bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với pháp luật khác có liên quan đã nhận được sự quan tâm của các cấp có thẩm quyền. Về cơ bản, những chính sách lớn của Luật về quyền nhân thân, tài sản trong quan hệ hôn nhân và gia đình đã được thể chế hóa tương đối đầy đủ bằng những văn bản quy định, hướng dẫn chi tiết hoặc trong các văn bản pháp luật khác có liên quan, tạo sự thống nhất và đồng bộ hơn của hệ thống pháp luật về hôn nhân gia đình...

Những kết quả đó đã từng bước đưa các quy định của Luật dần đi vào cuộc sống, tác động tích cực tới đời sống hôn nhân, gia đình của người dân; ổn định nền tảng quan hệ xã hội; củng cố, hoàn thiện hơn chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam; góp phần đáng kể vào việc bảo vệ, bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013.

Tại hội nghị, đại biểu các ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, đánh giá những tác động tích cực, nhận diện những vấn đề bất cập, vướng mắc, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp phù hợp về xây dựng và áp dụng Luật đạt hiệu quả.

Kết luận hội nghị, thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị thời gian tới các bộ, ngành, địa phương và tổ chức tiếp tục hoàn thiện thể chế nhằm cụ thể hóa đầy đủ quy định, nội dung của Luật Hôn nhân và gia đình. Các cấp có thẩm quyền rà soát, nghiên cứu những vấn đề bất cập, vướng mắc để kịp thời sửa đổi, bổ sung; các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan trong phạm vi chức năng, thẩm quyền cần kịp thời có những hướng dẫn để cụ thể hóa quy định của luật và các văn bản hướng dẫn của Luật.

Tin, ảnh: Kiều Ân