Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới năm 2019, 2020 của Đảng liên quan đến công tác dân vận khu vực đồng bằng sông Hồng

Ngày 3/6, tại thành phố Hưng Yên, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới năm 2019, 2020 của Đảng liên quan đến công tác dân vận khu vực đồng bằng sông Hồng. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới năm 2019, 2020 của Đảng liên quan đến công tác dân vận khu vực đồng bằng sông Hồng

Quang cảnh hội nghị.

Cùng dự có lãnh đạo một số, bộ, ngành Trung ương; Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng. Đại biểu tỉnh Ninh Bình dự hội nghị có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Dân tộc Chính phủ quán triệt, triển khai các văn bản: Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; Thông báo số 158-TB/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới;

Thông báo số 160-TB/TW, ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đối mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội; Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia đóng góp các ý kiến từ thực tiễn cơ sở nhằm sớm đưa các chủ trương, chính sách mới của Đảng về công tác dân vận đi vào cuộc sống.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh việc ban hành các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận có ý nghĩa quan trọng, tạo thuận lợi để cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận.

Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, tham gia thực hiện;

Chú trọng đổi mới phương thức công tác làm dân vận ở các cấp; tăng cường đối thoại, xử lý kịp thời những vấn đề nhạy cảm; tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân./.

Lê Chung- Văn phòng Tỉnh ủy