HĐND tỉnh nghe báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 13/12, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV bước sang ngày làm việc thứ ba. Các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự phiên họp.

HĐND tỉnh nghe báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV

Các đại biểu dự phiên họp.

Mở đầu phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu nghe báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV.

 Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh đã phân công các ban, các tổ đại biểu giám sát 41 ý kiến, kiến nghị của cử tri; trực tiếp trao đổi với các cơ quan, đơn vị có liên quan để làm rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh đối với các ngành, địa phương về những vấn đề cử tri quan tâm.

Kết quả: có 4 ý kiến đã được UBND tỉnh, các ngành, các đơn vị tiếp thu, chỉ đạo giải quyết xong; 5 ý kiến đang được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các đơn vị triển khai tổ chức thực hiện; 17 ý kiến đang được UBND tỉnh, các ngành, các đơn vị tiếp thu, có văn bản chỉ đạo, có lộ trình, có thời gian giải quyết; 8 ý kiến đã được UBND tỉnh, các ngành, các đơn vị tiếp thu, có văn bản chỉ đạo nhưng chưa có lộ trình, chưa rõ thời gian giải quyết và 7 ý kiến đã được UBND tỉnh, các ngành, đơn vị tiếp thu nhưng chưa có văn bản chỉ đạo.

Qua giám sát, HĐND tỉnh đánh giá: Với trách nhiệm của mình, ngay sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, ban , ngành có liên quan tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết, trả lời cơ bản đầy đủ về những vấn đề cử tri kiến nghị. Chất lượng các văn bản giải quyết, trả lời được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu của cử tri và nhân dân. Công tác đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát được chú trọng; đã đề ra các giải pháp giải quyết những vấn đề bất cập, vướng mắc trong thực tiễn mà cử tri kiến nghị.

Trong quá trình giải quyết những vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực đã có sự phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương trên cơ sở cộng đồng trách nhiệm. Cùng với việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, đã quan tâm, tiếp tục nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị tại các kỳ họp trước; đồng thời tổ chức nghiên cứu thực hiện kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh qua giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Xuân Trường-Đinh Ngọc-Thùy Phương