Giám sát hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại huyện Yên Mô

Ngày 26/5, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiến hành giám sát, nắm tình hình về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại huyện Yên Mô.

Giám sát hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại huyện Yên Mô

Đoàn giám sát làm việc tại huyện Yên Mô

Tham gia Đoàn giám sát có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Hội đồng tư vấn dân chủ pháp luật, hội đồng kinh tế - xã hội cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Tài chính.

Theo báo cáo của UBND huyện Yên Mô, trên địa bàn huyện có 17/17 xã, thị trấn đã thành lập Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Mỗi Ban thanh tra nhân dân xã, thị trấn có từ 5 đến 11 người. Thành viên của Ban Thanh tra nhân dân không phải là đương nhiệm trong UBND xã, thị trấn. 

Ban Thanh tra nhân dân thực hiện nhiệm vụ giám sát cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, thị trấn trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng do Ủy ban MTTQ xã, thị trấn trên địa bàn huyện thành lập cho từng chương trình, dự án và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có trung bình 5 người, thực hiện theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư xây dựng và các việc khác.

Trong những năm qua, công tác thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện các dự án đầu tư, công trình do cấp xã làm chủ đầu tư và các vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công dân... góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng, công dân, hạn chế những sai sót, tiêu cực trong quá trình triển khai các dự án đầu tư tại địa phương. 

Qua giám sát đã kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các vấn đề trực tiếp tại công trình, góp phần hạn chế được các sai phạm trong quá trình triển khai thi công các công trình, dự án, tạo điều kiện để "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Đồng thời, các nhà thầu, đơn vị thi công cũng ý thức rõ hơn về trách nhiệm bảo đảm chất lượng, tiến độ thi công các công trình.

Tuy nhiên, qua giám sát nhận thấy, một số thành viên trong Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng chưa có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực giám sát nên hiệu quả giám sát các công trình còn hạn chế. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân chủ yếu là tham gia cùng các ngành chức năng giải quyết những vụ tranh chấp, khiếu nại, phát sinh ở cơ sở chưa thể hiện được vai trò chủ động giám sát của mình; một số xã thành viên tham gia các ban còn kiêm nhiệm nhiều công việc...

Hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại một số xã, thị trấn còn hạn chế, chưa tương xứng với vai trò, trách nhiệm giám sát của cộng đồng. Việc bố trí kinh phí chi hỗ trợ cho các thành viên Ban giám sát đầu tư của cộng đồng còn hạn chế.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận cố gắng của huyện Yên Mô trong chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới huyện cần tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho các thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện, xã cần nâng cao vai trò trong việc hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Rà soát, đánh giá thực chất hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Trên cơ sở đó kịp thời củng cố, kiện toàn các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và dự toán chi cho các hoạt động bám sát nội dung, nhiệm vụ chính trị của địa phương, theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Trần Dũng