Dự báo tình hình dịch hại trên rau, màu vụ đông tháng 11 năm 2019

1. Cây lạc

* Sâu khoang: Tiếp tục gây hại cục bộ trên các trà lạc, mật độ sâu nơi cao: 5-10 con/m2; ổ >20 con/m2 (Yên Mô, Yên Khánh…). Quy mô, mức độ hại cao hơn vụ đông năm 2018

* Bệnh đốm lá lạc: Tiếp tục gây hại cục bộ trên các trà lạc, tỷ lệ hại nơi cao: 15-20%, cá biệt: 20-50% số lá (Yên Mô). Quy mô, mức độ hại cao hơn năm 2018.

Ngoài ra, sâu cuốn lá hại rải rác, chuột hại cục bộ.

2. Cây ngô

* Sâu keo mùa thu: Tiếp tục gây hại cục bộ trên trà ngô muộn, mật độ sâu nơi cao: 1-3 con/m2, cá biệt: 7-10 con/m2 (Yên Mô, Yên Khánh, thành phố Ninh Bình…)

* Sâu đục thân, bắp: Gây hại trên các trà ngô, tỷ lệ hại trung bình: 1-3%, nơi cao: 5-7%, cá biệt > 10% số cây (Yên Mô, Yên Khánh, thành phố Ninh Bình...).

Quy mô, mức độ gây hại cao hơn so với cùng kỳ năm 2018.

Ngoài ra, bệnh đốm lá, bệnh lùn sọc đen, bệnh khô vằn hại rải rác, chuột hại cục bộ.

3. Cây rau

* Sâu tơ: Tiếp tục gây hại cục bộ trên các trà rau bắp cải và su hào, tỷ lệ hại trung bình: 2-3 con/m2, nơi cao: 5-10 con/m2; cá biệt > 30 con/m2. Quy mô và mức độ gây hại cao hơn năm 2018.

* Sâu xanh bướm trắng: Tiếp tục gây hại cục bộ trên các trà rau bắp cải, su hào, tỷ lệ hại nơi cao: 3-5 con/m2; cá biệt: > 10 con/m2  Quy mô và mức độ gây hại thấp hơn năm 2018.

* Sâu khoang: Tiếp tục gây hại cục bộ trên cây rau bắp cải, su hào, tỷ lệ hại nơi cao: 2-4 con/m2, cá biệt: 10-20 con/m2. Quy mô và mức độ gây hại thấp hơn năm 2018.

Ngoài ra, bọ nhảy, bệnh thối nhũn bắp cải, bệnh sương mai hại cục bộ.

4. Cây bí xanh

* Bệnh sương mai: Tiếp tục gây hại cục bộ trên cây bí xanh, tỷ lệ hại nơi cao: 3-5%, cá biệt > 10% số lá. Quy mô và mức độ gây hại cao hơn năm 2018.

Ngoài ra, sâu xanh, bệnh phấn trắng gây hại cục bộ.

5. Cây nhãn, vải

* Sâu đục gân lá: Tiếp tục gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao: 1-3% số lá.

* Nhện lông nhung: Gây hại cục bộ, tỷ lệ hại phổ biến: 1-3%, nơi cao: 5-7% số lá.

Ngoài ra, sâu ăn lá hại rải rác.

6. Cây dứa

- Bệnh thối nõn: Tiếp tục hại, tỷ lệ hại nơi cao: 3-5% số cây. Quy mô, mức độ hại thấp hơn cùng kỳ năm 2018.

Ngoài ra, bệnh khô cháy bìa lá, rệp sáp hại cục bộ.

Đề nghị

- Khẩn trương thu hoạch nhanh gọn lúa mùa muộn, bón phân cân đối, đúng kỹ thuật cho các cây trồng vụ đông.

- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến các đối tượng dịch hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời khi tới ngưỡng (chú ý: Sâu keo mùa thu, sâu đục thân trên cây ngô; bệnh đốm lá, sâu khoang trên cây lạc; sâu tơ, sâu khoang, bọ nhảy trên cây rau).

- Triển khai tốt kế hoạch diệt chuột vụ đông.

- Tăng cường công tác thanh tra, quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

Các trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật căn cứ vào thông báo của Chi cục và tình hình cụ thể, tham mưu với UBND các huyện, thành phố ra thông báo, hướng dẫn cho các HTX và bà con nông dân phun trừ kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do các đối tượng dịch hại gây ra.

Đinh Thị Thao(Chi cục Trồng trọt và BVTV)