Đẩy mạnh công tác quản lý đảng viên ở Chi bộ Đảng

Công tác quản lý đảng viên ở Chi bộ là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; thể hiện tính nghiêm minh của Đảng, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Từ đó, khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo và uy tín của Đảng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Những năm qua, các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm chỉ đạo công tác quản lý đảng viên, nhất là ở Chi bộ Đảng. Tỷ lệ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt Đảng ngày càng giảm. Công tác quản lý đảng viên ngày càng chặt chẽ, thể hiện qua hệ thống hồ sơ, sổ sách quản lý đảng viên được trang bị khá đồng bộ, theo mẫu hướng dẫn. Nhiều tổ chức Đảng đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu đảng viên. Thực hiện nghiêm quy định 76-QĐ/TW về đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, cấp ủy nơi công tác và nơi cư trú đã thường xuyên trao đổi, phối hợp, thông tin trong việc quản lý, nhận xét đảng viên theo quy định…

Tuy nhiên, công tác quản lý đảng viên ở một số cấp ủy còn lỏng lẻo, thực hiện không đúng quy định về đối tượng, quy trình, thủ tục. Việc xem xét, cho miễn công tác và sinh hoạt Đảng có biểu hiện nể nang dẫn đến băn khoăn trong tổ chức Đảng và đảng viên. Quản lý đảng viên theo quy định 76 và đảng viên đi làm ăn xa chưa chặt chẽ. Nhiều đảng viên đi làm ăn xa không được gia hạn khi hết thời gian, "đảng viên 76" không sinh hoạt đầy đủ, thiếu gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Còn hiện tượng nể nang trong nhận xét, đánh giá "đảng viên 76". Hệ thống sổ sách của một số chi bộ còn thiếu, hoặc không cập nhật kịp thời những biến động dẫn đến khó theo dõi dõi, quản lý đảng viên…

Để kịp thời chấn chỉnh và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có kết luận chuyên đề yêu cầu các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn khắc phục những hạn chế, yếu kém, tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể sau đây:

Các tổ chức Đảng trực thuộc tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc những Nghị quyết, Chỉ thị, các văn bản của Trung ương, của tỉnh về nhiệm vụ quản lý đảng viên. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục; nhất là trong thế hệ trẻ có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về Đảng. Các cấp ủy xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, rà soát việc miễn công tác và sinh hoạt Đảng trong Đảng bộ, nhất là những nơi có tỷ lệ cao (trên 10%) qua đó nắm chắc tình hình đảng viên. Những đảng viên còn đủ sức khỏe thì vận động thuyết phục để họ làm đơn tiếp tục tham gia sinh hoạt.

Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ về thủ tục, quy trình xét miễn công tác và sinh hoạt Đảng đối với đảng viên đi làm ăn xa. Đối với đảng viên đi làm ăn xa khi hết thời hạn phải làm bản kiểm điểm và xin ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi đến; trường hợp nơi đến không có tổ chức đảng hoặc làm ăn lưu động, đảng viên phải viết bản tự kiểm điểm về tư cách của người đảng viên để làm cơ sở cho chi bộ theo dõi, đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, hướng dẫn việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên. Cấp ủy khi thực hiện việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên phải thông báo bằng văn bản cho cấp ủy cơ sở nơi đảng viên được chuyển đến để theo dõi, đôn đốc và xử lý khi đảng viên vi phạm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng.

Tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt "đảng viên 76" để động viên thu hút đảng viên tích cực tham gia sinh hoạt và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; cấp ủy phải bố trí thời gian, địa điểm sinh hoạt thích hợp và theo dõi nắm chắc số đảng viên vắng mặt các buổi sinh hoạt trong năm để nhắc nhở và thông báo đến cấp ủy nơi công tác biết. Tăng cường sự phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin giữa cấp ủy nơi công tác và nơi cư trú để quản lý "đảng viên 76". Chỉ đạo cấp ủy nơi cư trú khi nhận xét, đánh giá "đảng viên 76" phải công tâm, đúng thực chất, khắc phục tình trạng nể nang, xuê xoa.

Cấp ủy cấp huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cấp ủy cơ sở trong việc xét miễn công tác và sinh hoạt Đảng cho đảng viên; quản lý "đảng viên 76"; thủ tục, quy trình chuyển sinh hoạt Đảng; hệ thống hồ sơ, sổ sách của các tổ chức Đảng về quản lý đảng viên và đối khớp danh sách đảng viên theo quy định; kịp thời chấn chỉnh, xử lý đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên thực hiện không nghiêm túc, thiếu trách nhiệm, để xảy ra sai sót, nhầm lẫn…

Nguyễn Kim