Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, tự giác

Thời gian qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, tự giác; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động ở các doanh nghiệp, đơn vị; coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Các hoạt động tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh thông qua tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trong Bản tin Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh; thông qua hội nghị học tập nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ báo cáo viên cấp Khối và cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Công tác tuyên truyền, giáo dục việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với quần chúng ưu tú, đảng viên mới thông qua các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đảng viên mới được triển khai thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo, hướng dẫn, quy định của Trung ương, của tỉnh. Chỉ đạo Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ thông qua sinh hoạt chi đoàn, đoàn cơ sở, qua các hoạt động chuyên đề, tháng thanh niên… Thông qua công tác tuyên truyền, chỉ đạo, quán triệt, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được chuyển biến từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên trong các hoạt động đều nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong sinh hoạt, thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt tạo sự chuyển biến về nề nếp, tác phong công tác, thái độ của cán bộ, đảng viên, người lao động.

Các cấp ủy trong Đảng bộ cũng đã tiến hành rà soát, sửa đổi bổ sung chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên và người lao động; lựa chọn nội dung sinh hoạt chi bộ về học tập và làm theo Bác phù hợp, sát với tình hình thực tế của doanh nghiệp; trong sinh hoạt các chi bộ coi trọng phần thảo luận của đảng viên, phát huy dân chủ, cởi mở, tinh thần trách nhiệm, nêu gương, đảm bảo thiết thực, chất lượng, hiệu quả.

Làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề phát sinh phức tạp ở cơ sở, những băn khoăn, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và người lao động; gắn với lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tư tưởng, phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và người lao động, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. Chỉ đạo phát động và tổ chức thực hiện mạnh mẽ phong trào thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khối ước đạt trên 18.700 tỷ đồng, nộp ngân sách ước đạt trên 2.600 tỷ đồng, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho trên 26.500 lao động với thu nhập bình quân 5,77 triệu đồng/tháng. Đa số các doanh nghiệp trong Khối chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật, nghĩa vụ thuế với Nhà nước và trách nhiệm đối với người lao động. Việc thực hiện Quy chế dân chủ được các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện nghiêm túc; hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể được quan tâm. Cấp ủy, các tổ chức đảng trong Khối phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp xem xét, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Nhìn chung các doanh nghiệp chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật, nghĩa vụ thuế với Nhà nước và trách nhiệm với người lao động. Tình hình an ninh trật tự, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ được đảm bảo, không có vụ việc lớn, phức tạp xảy ra; hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi; tích cực tham gia, ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, từ thiện nhân đạo.

Thời gian tới, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cho cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2018, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp, đơn vị.

Đào Duy

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện