Đảng bộ Đồng Hướng: Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đồng chí Phạm Anh Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đồng Hướng cho biết: Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, trong những năm qua, bám sát các quy định và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, hàng năm, Đảng ủy xã đã coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo đúng quy trình, quy định, kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm. Thông qua kiểm tra giúp các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ Đồng Hướng: Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Chỉnh trang đường giao thông nông thôn ở xã Đồng Hướng (Kim Sơn). Ảnh: Anh Tuấn

Để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy xã đã quán triệt tới các đồng chí đảng ủy viên, bí thư chi bộ và các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ nắm vững các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH T.Ư Đảng (khóa X) về "Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng" nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, chức năng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát. Ngay từ đầu năm, ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy đối với các chi bộ, đảng viên trong Đảng bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ ở địa phương và nhiệm vụ cấp trên giao. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở, để đội ngũ này có đủ phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần phê và tự phê bình cao, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc kiểm tra đối với các chi bộ, các ban chi ủy chi bộ, các đồng chí đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Đối tượng kiểm tra, giám sát tập trung vào các chi bộ và đảng viên còn có nhiều khuyết điểm, yếu kém, tồn tại trong năm; những đơn vị, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ còn ở mức thấp để chấn chỉnh, tháo gỡ những khó khăn, tồn tại của chi bộ và đảng viên. Trong 3 năm, từ 2017-2019, Đảng ủy xã Đồng Hướng, UBKT Đảng ủy xã đã ban hành 6 chương trình kiểm tra, giám sát, 28 kế hoạch, 28 quyết định, 33 thông báo và kết luận trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Đã tiến hành kiểm tra 14 cuộc đối với đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra thi hành kỷ luật đối với 3 chi bộ và 1 ban chi ủy chi bộ, tiến hành giám sát 7 đảng viên và 6 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã xử lý kỷ luật 2 đảng viên bằng hình thức khiển trách; xóa tên trong danh sách đảng viên 1 đồng chí; khiển trách 1 ban chi ủy chi bộ; chấn chỉnh rút kinh nghiệm đối với 2 đồng chí bí thư chi bộ, 4 ban chi ủy chi bộ và 12 đồng chí đảng viên. Các cuộc kiểm tra, giám sát được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo chặt chẽ và hiệu quả. Sự việc kiểm tra được kết luận đúng, sai rõ ràng, đảm bảo chính xác, khách quan. Những sai phạm phải được phê bình, nhắc nhở kịp thời. Những lỗi vi phạm đến mức xử lý kỷ luật thì phải xử lý kỷ luật nghiêm minh theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Cùng với đó, UBKT Đảng ủy phối hợp với các tổ chức có liên quan kịp thời giải quyết các đơn thư, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì vậy trong nhiều năm qua địa phương không có đơn thư vượt cấp, phức tạp kéo dài.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã có những tác động tích cực đến tư tưởng, nhận thức của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu trước quần chúng nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân yên tâm phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới- đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đồng Hướng khẳng định.

Mai Lan