Các NQ của HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 12: Nghị quyết (số 21)

Về Chương trình giám sát năm 2015 của HĐND tỉnh Ninh Bình

HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 2-4-2005 của ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Xét đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Tờ trình số 10/TTr-TTHĐ ngày 11-12-2014 về Chương trình giám sát năm 2015 của HĐND tỉnh Ninh Bình và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh.

Quyết nghị:

Điều 1. Thông qua chương trình giám sát năm 2015 của HĐND tỉnh Ninh Bình như sau:

1. Giám sát tại các kỳ họp HĐND tỉnh

a. Xem xét, thảo luận các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

b. Xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết tại các kỳ họp.

c. Xem xét việc trả lời chất vấn của thủ trưởng các cơ quan Nhà nước được chất vấn tại kỳ họp và giám sát việc thực hiện cam kết sau trả lời chất vấn.

d. Xem xét việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

2. Giám sát thường xuyên giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh

a. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND tỉnh tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang trên địa bàn tỉnh.

b. Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn những vấn đề mà cử tri quan tâm, bức xúc trên địa bàn để chất vấn các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm đề ra giải pháp tích cực tháo gỡ những vấn đề đó và tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

c. Các đại biểu HĐND tỉnh gửi ý kiến chất vấn đến Thường trực HĐND tỉnh để chuyển đến người bị chất vấn và quyết định thời hạn, hình thức trả lời chất vấn.

3. Giám sát chuyên đề giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh

a. Đối với Thường trực HĐND tỉnh

- Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11-9-2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và việc thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh (Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 24-12-2010; Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND ngày 20-10-2012).

- Giám sát việc phân bổ vốn sự nghiệp khoa học công nghệ và thực hiện một số đề tài khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2014.

b. Đối với Ban Kinh tế và Ngân sách

- Giám sát việc chấp hành nộp tiền thuê đất của các đơn vị thuê đất sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh từ năm 2011-2014.

- Giám sát hoạt động khám, chữa bệnh bằng thẻ Bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

c. Đối với Ban Pháp chế

- Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

d. Đối với Ban Văn hóa-Xã hội

- Giám sát việc thực hiện một số chỉ tiêu văn hóa-xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2010-2015.

- Giám sát việc thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực y tế-giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nghị quyết này được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 17-12-2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện công tác giám sát của HĐND tỉnh năm 2015; điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh.

Ngoài những nội dung trên, căn cứ ý kiến của các thành viên Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, bổ sung nội dung giám sát khi cần thiết.

Điều 4. UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung, chương trình giám sát, tiếp thu và chủ động xây dựng kế hoạch để thực hiện các kiến nghị giám sát, báo cáo kết quả theo quy định./.

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện