Các Nghị quyết kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII

LTS: Từ ngày 8 đến 10-12, tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã diễn ra kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt đã biểu quyết thông qua 14 Nghị quyết. Từ số báo này, Báo Ninh Bình trân trọng gửi tới bạn đọc nội dung các Nghị quyết.

Nghị quyết (số 32)

Về việc tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình đến hết năm 2016

Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIII, Kỳ họp thứ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003; Luật Ngân sách nhà nước ngày 16-12-2002;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 16-11-2015 về việc ban hành Nghị quyết kéo dài hiệu lực thi hành Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 17-4-2012 của HĐND tỉnh Ninh Bình ban hành quy định chế độ, chính sách đối với các huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2012-2015 và Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 17-12-2014 của HĐND tỉnh Ninh Bình sửa đổi Điểm c Khoản 1 Điều 7 và Điểm e Khoản 1 Điều 8 quy định chế độ, chính sách đối với các huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2012-2015 ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 17-4-2012 của HĐND tỉnh Ninh Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh.

Quyết nghị

Điều 1. Tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình đến hết năm 2016 quy định tại Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 17-4-2012 và Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 17-12-2014 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Nghị quyết này được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10-12-2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua.

Điều 3. Giao UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Chủ tịch HĐND tỉnh

Nguyễn Tiến Thành

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện