Các Nghị quyết kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII

LTS: Từ ngày 8 đến 10-12, tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã diễn ra kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt đã biểu quyết thông qua 14 Nghị quyết. Từ số báo này, Báo Ninh Bình trân trọng gửi tới bạn đọc nội dung các Nghị quyết.

Nghị quyết (số 26)

Về việc ban hành chính sách cấp lại khoản thu từ giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất cho các xã được công nhận "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" giai đoạn 2011-2016

HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16-12-2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6-6-2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét đề nghị của UBND tỉnh Ninh Bình tại Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày 17-11-2015 về việc ban hành chính sách cấp lại khoản thu từ giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất cho các xã được công nhận đạt danh hiệu "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" giai đoạn 2011-2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh.

Quyết nghị

Điều 1. Ban hành chính sách cấp lại khoản thu từ giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất cho các xã được công nhận "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" giai đoạn 2011-2016, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Các xã được công nhận "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" giai đoạn 2011-2016.

2. Chính sách được hưởng

a). Đối với các xã (trừ xã Quang Sơn,thành phố Tam Điệp):

- UBND tỉnh cấp lại 100% số tiền thu được giao từ đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2016 trên địa bàn xã, đã phân chia cho ngân sách tỉnh theo Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 27-7-2010 của HĐND tỉnh Ninh Bình (bao gồm cả 15% kinh phí trích quỹ phát triển đất) cho các xã được công nhận "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" giai đoạn 2011-2016.

UBND các huyện, thành phố cấp lại 50% số tiền thu được từ giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2016 trên địa bàn xã, đã phân chia cho ngân sách huyện theo Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 27-7-2010 của HĐND tỉnh Ninh Bình cho các xã được công nhận "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" giai đoạn 2011-2016.

b) Đối với xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp:

UBND tỉnh cấp lại số kinh phí 15% trích lập Quỹ Phát triển đất của tỉnh từ số tiền thu được từ giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2016 trên địa bàn xã Quang Sơn theo Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 27-7-2010 và Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 20-7-2013 của HĐND tỉnh Ninh Bình cho xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp.

3. Thời gian áp dụng: Năm 2016

Điều 2. Nghị quyết này được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10-12-2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua.

Điều 3. Giao UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Chủ tịch HĐND tỉnh

Nguyễn Tiến Thành

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện