Bộ Tư pháp: Sơ kết giai đoạn 1 thực hiện Đề án 4

Ngày 5/12, tại Ninh Bình, Bộ Tư pháp sơ kết giai đoạn 1 thực hiện đề án "Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn" (gọi tắt là đề án 4).

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Thứ trưởng Bộ tư pháp, Trưởng ban điều hành đề án 4 về dự Hội nghị. Sau khi đề án được phê duyệt, Bộ Tư pháp đã thành lập Ban điều hành dự án để ban hành các kế hoạch hướng dẫn thực hiện ở địa phương. 15 tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng, miền khác nhau được chọn làm điểm và thực hiện từ tháng 10/2006 đến hết tháng 10/2008. Đến nay, 100% các tỉnh, thành phố trong cả nước đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án tại địa phương.

Ở Trung ương, mặc dù triển khai muộn nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Ban điều hành, hoạt động tích cực của tổ thư ký và sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan tham gia Đề án nên đến thời điểm này, về cơ bản, các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn 1 đã hoàn thành. Hoạt động chỉ đạo điểm tiếp tục được triển khai sát với thực tế, làm cơ sở cho việc nhân rộng trong toàn quốc sau khi kết thúc chỉ đạo điểm vào năm 2008.

22 tham luận viết và 5 ý kiến của các đại biểu tại hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được ở giai đoạn 1 và chỉ ra những nguyên nhân, điểm hạn chế cần khắc phục, rút ra những kinh nghiệm từ thực tiễn.

Hội nghị đề ra những mục tiêu chủ yếu thực hiện đề án 4 trong giai đoạn 2: Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật của cán bộ các cơ quan tư pháp.

Đến năm 2010, 100% cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL.

Lồng ghép PBGDPL phù hợp với đặc thù từng loại hoạt động tư pháp để phát huy tác dụng, hiệu quả giáo dục pháp luật của các hoạt động này khi thực hiện ở xã, phường, thị trấn. Hình thành cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan tư pháp và các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị ở xã phường, thị trấn trong PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng ban điều hành đề án 4 biểu dương và ghi nhận những kết quả mà các thành viên trong ban điều hành đề án và các địa phương đã đạt được trong thời gian qua.

Về việc triển khai thực hiện giai đoạn 2, đồng chí Thứ trưởng đề nghị các đơn vị cần làm tốt những công việc sau: Trên cơ sở của Đề án, các cơ quan thành viên, Sở tư pháp các tỉnh, thành phố, các trung tâm tư vấn pháp luật... cần tích cực chủ động tham mưu giúp các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp tỉnh xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Đề án theo từng năm, từng giai đoạn; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ kinh phí, tài liệu cho việc tập huấn, bỗi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho các đối tượng của đề án; thực hiện PBGDPL qua các hoạt động tư pháp được tiến hành ở xã, phường, thị trấn, triển khai trên diện rộng hoạt động lồng ghép PBGDPL qua công tác thi hành án dân sự, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, xét xử lưu động....

                                                                               Tin, ảnh: Thùy Phương