Yên Mô triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2020

Ngày 12/12, huyện Yên Mô tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất vụ đông xuân năm 2019, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2020. Dự hội nghị có lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn, huyện Yên Mô, các xã, thị trấn và các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Yên Mô triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2020

UBND huyện khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất vụ đông xuân năm 2019.

Vụ đông xuân năm 2019 huyện Yên Mô gieo trồng gần 7.500 ha, đạt 99,9% kế hoạch, trong đó trên 6.468 ha lúa và hơn 1.000 ha cây màu. Toàn huyện có gần 90 ha cây trồng dược liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp; hơn 67 ha diện tích cấy lúa kém hiệu quả chuyển đổi sang sản xuất lúa -cá, trồng cây hàng năm, cây lâu năm kết hợp với nuôi thủy sản hoặc ao nổi. Đối với cây lúa, các địa phương đã tích cực chuyển đổi cơ cấu giống theo hướng giảm diện tích lúa lai, tăng diện tích gieo cấy lúa chất lượng cao, lúa nếp các loại để nâng cao giá trị thu nhập trên 1 đơn vị diện tích đất canh tác. Nhiều đơn vị có diện tích lúa chất lượng cao đạt trên 80% tổng diện tích. Năng suất lúa đạt 67,85 tạ/ha tăng 0,7 tạ/ha số với vụ đông xuân năm 2018. Giá trị sản xuất bình quân 1 ha canh tác vụ đông xuân năm 2019 đạt 55,4 triệu đồng/ha tăng 5,4 triệu đồng/ha so với vụ đông xuân năm 2018.

Vụ đông xuân năm 2020 huyện Yên Mô phấn đấu gieo trồng 7.453 ha, trong đó 6.446 ha lúa. Huyện cũng đề ra mục tiêu phấn đấu chuyển đổi từ 20-30 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang sản xuất hàng hóa có hiệu quả cao hơn và nhân rộng mô hình canh tác 4 vụ/năm thông qua liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp với quy mới từ 70-80 ha trở lên.

Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu tập trung vào xây dựng kế hoạch và các giải pháp thực hiện thắng lợi vụ đông xuân năm 2020. Tiếp theo đó, lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn giới thiệu về mục tiêu, giải pháp thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCCOP đang triển khai rộng rãi trên toàn quốc nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng.

Nhiều tập thể được UBND huyện khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong sản xuất vụ đông xuân năm 2019.

Hồng Giang - Anh Tuấn