Yên Mô tổng kết 5 năm công tác quốc phòng địa phương

UBND huyện Yên Mô vừa tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 119 của Chính phủ về công tác quốc phòng và sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 36 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện.

Yên Mô tổng kết 5 năm công tác quốc phòng địa phương

Trong 5 năm qua, việc tổ chức thực hiện Nghị định 119/NĐ-CP về công tác quốc phòng và Chỉ thị số 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc tuyên truyền giáo dục nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh của huyện thường xuyên được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, các hoạt động nền nếp, hiệu quả. Trong 5 năm qua, toàn huyện đã huấn luyện cho trên 7.200 lượt dân quân tự vệ, đạt từ 90 - 95% quân số. Hàng năm huy động hơn 3 nghìn lượt dân quân tự vệ và dự bị động viên làm nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng dự bị động viên của huyện được quản lý chặt chẽ. Công tác diễn tập, hội thi, hội thao được thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch.

Qua thực hiện Nghị định 119 và Chỉ thị số 36, huyện Yên Mô đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang và xây dựng hệ thống chính trị của huyện vững mạnh toàn diện, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Tin, ảnh: Hoàng Tâm