Yên Mô: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử

Thời gian qua, huyện Yên Mô đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo trong ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, qua đó tạo bước chuyển tích cực trong công tác cải cách hành chính.

Yên Mô: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử

Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Yên Mô

Xác định cải cách hành chính có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển cũng như thu hút đầu tư của huyện, trong nhiều năm qua, UBND huyện Yên Mô đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện chủ động triển khai công tác này, trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Cùng với đó, huyện tập trung xây dựng và triển khai chính quyền điện tử, bảo đảm phục vụ cho việc trao đổi thông tin trong hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành, hệ thống một cửa điện tử.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Chính phủ, kế hoạch của tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, huyện Yên Mô đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sớm ban hành kế hoạch xây dựng chính quyền điện tử. Theo đó, huyện thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện Yên Mô, ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện. 

Để đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, huyện Yên Mô quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật CNTT. Hiện nay, 100% các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn được đầu tư nâng cấp hạ tầng mạng LAN và các thiết bị đảm bảo an toàn thông tin; thiết bị sao lưu dữ liệu. 100% các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn có mạng nội bộ (LAN), được kết nối Internet băng thông rộng cáp quang và kết nối mạng WAN của tỉnh. 100% các phòng, ban, các xã, thị trấn triển khai kết nối liên thông Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành. 

Trong đó: 98% văn bản, tài liệu trao đổi giữa các đơn vị trong huyện được chuyển dưới dạng văn bản điện tử; 2% văn bản được thực hiện gửi/nhận văn bản giấy hoặc gửi bằng văn bản giấy theo quy định (văn bản mật); 100% các thủ tục hành chính được cung cấp các dịch vụ công mức độ 2 và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 theo quy định của Chính phủ và UBND tỉnh trên phần mềm một cửa điện và Trang thông tin điện tử của huyện; 94% cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện được trang bị máy vi tính. 

100% hệ thống thông tin dùng chung, hệ thống mạng Lan, máy chủ, máy trạm của UBND huyện, UBND cấp xã và mạng chuyên dùng của các cơ quan nhà nước được trang bị giải pháp an toàn, bảo mật nhằm bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng; Trang thông tin điện tử của huyện và Website của các xã, thị trấn được giám sát sẵn sàng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tấn công gây mất an toàn thông tin và có phương án khắc phục sự cố đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục 24/24h, phục vụ tốt công tác ứng dụng CNTT cũng như an toàn, an ninh mạng. 

Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, huyện Yên Mô đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cán bộ, công chức. Huyện đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá sự hài lòng của người dân tại Trung tâm một cửa huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn, đồng thời tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống một cửa điện tử. 

Bên cạnh đó, huyện tăng cường chỉ đạo tổ công tác rà soát, kiểm tra, đánh giá mức độ đáp ứng của cơ sở hạ tầng, có phương án đầu tư các thiết bị đảm bảo an toàn thông tin, đảm bảo cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động của các đơn vị trên địa bàn huyện. 

Đến nay, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xử lý văn bản trên hệ thống điều hành điện tử và sử dụng chứng thư số cho tổ chức và cá nhân tại các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã trên địa bàn đã đạt được kết quả tốt. 

Hiện 98% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và cán bộ, công chức (là lãnh đạo), công chức (phụ trách văn thư) được cung cấp chứng thư số, triển khai sử dụng chữ ký số trong hoạt động công vụ. 98% các văn bản đi/đến giữa UBND huyện với Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh; các phòng chuyên môn và 17 xã, thị trấn đã được thực hiện ký số và số hóa trên phần mềm và chuyển nhận trên trục liên thông văn bản quốc gia; 2% văn bản được thực hiện chuyển nhận song song trên phần mềm và gửi văn bản giấy hoặc gửi bằng văn bản giấy theo quy định (văn bản mật). 

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp trên, thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh vực ở Yên Mô đã được đơn giản hóa, môi trường kinh doanh được cải thiện; kết quả giải quyết hồ sơ được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn, đúng hạn đạt trên 95%. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng CNTT đã tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, góp phần tăng niềm tin của nhân dân vào sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền.

Bài, ảnh: Mai Lan

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện