Yên Khánh triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2019

Sáng 18/9, huyện Yên Khánh đã tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất vụ đông 2018, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2019.

Yên Khánh triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2019

Vụ đông 2018, huyện Yên Khánh trồng được 2.630 ha cây đông các loại, đạt 99,25% kế hoạch đề ra, trong đó: ngô 427,8 ha, khoai tây 271,9 ha, bí xanh 333,6 ha, bí đỏ 63,3 ha, trạch tả 152,2 ha, ớt 12,5 ha, khoai lang 120 ha, dưa chuột 90,2 ha, cà chua 27,5 ha, đậu tương 40 ha, lạc đông 19,6 ha, rau các loại 1.051,9 ha, cây khác 19,6 ha.

Tổng giá trị sản xuất đạt 230.828 triệu đồng (theo giá hiện hành), bình quân giá trị sản xuất đạt 88 triệu đồng/ha, cao hơn 2 lần so với gieo cấy lúa.Vụ đông năm 2018 vẫn tiếp tục triển khai nhiều mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm; sản xuất tập trung quy mô lớn; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất: Trồng khoai tây, trạch tả, bí xanh sớm, cải bó xôi...

Vụ đông năm 2019, Yên Khánh phấn đấu trồng 2.610 ha cây vụ đông các loại, trong đó: ngô đại trà 415 ha, ngô ngọt 34 ha, đậu tương 39 ha, khoai tây 262 ha, trạch tả 118 ha, cà chua 33 ha, dưa các loại 112 ha, lạc đông 46 ha, bí xanh 268 ha, bí đỏ 93 ha, khoai lang 121 ha, ớt 21 ha, rau các loại 998 ha, cây khác 50 ha...

Huyện xác định tiếp tục phát triển vụ đông theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị và phát triển bền vững dựa trên quy hoạch vùng sản xuất tập trung; xây dựng các mô hình sản xuất vụ đông có quy mô lớn và yêu cầu mỗi xã, thị trấn phải có ít nhất một mô hình cây vụ đông; bố trí hợp lý các cây trồng giữa nhóm ưu ấm và ưa lạnh;

Khuyến khích tạo điều kiện cho các cá nhân và tổ chức mượn đất, thuê đất để làm cây vụ đông; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ sản xuất, nhất là công tác chống úng ngập; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường bao tiêu sản phẩm...

Đinh Chúc- Minh Đường