Yên Khánh quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, thông báo của Bộ Chính trị (khóa XII)

Chiều 14/6, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên khánh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39- NQ/TW, Chỉ thị số 32- CT/TW, Thông báo số 53- TB/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện.

Yên Khánh quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, thông báo của Bộ Chính trị (khóa XII)

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 39- NQ/TW, ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế"; Chỉ thị số 32- CT/TW, ngày 28/2/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới";

Thông báo kết luận số 53-KL/TW, ngày 30/3/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/1/2012 của BCH TW Đảng (khóa XI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020".

Trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tuyên truyền, học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Thông báo của Bộ Chính trị (khóa XII); thảo luận và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39- NQ/TW, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 13- NQ/TW phù hợp với địa phương, đơn vị.

BTV Huyện ủy cũng yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xác định rõ những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo huyện Yên Khánh đã thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương Đảng (khóa XII).

Khải Hoàn- Trường Giang