Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn thành phố Ninh Bình

Là đô thị trung tâm của tỉnh, không chỉ cần phát triển mạnh về kinh tế, thành phố Ninh Bình luôn xác định phải xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phong cách ứng xử của người dân thành phố sao cho xứng tầm. Chính vì vậy trong những năm qua, thành phố luôn quan tâm nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng nếp sống văn minh đô thị và phong cách ứng xử của người dân thành phố, tạo những chuyển biến tích cực góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn thành phố. Đây là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu trong chương trình công tác số 4 về "Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và phong cách ứng xử văn hóa của người dân thành phố Ninh Bình, giai đoạn 2015 - 2020" của Thành ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2015-2020.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn thành phố Ninh Bình

Thăm hỏi, động viên những hoàn cảnh khó khăn là làm việc ý nghĩa được nhiều người dân thành phố thực hiện. Ảnh: PV

Đồng chí Đinh Văn Thứ, Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình cho biết: Nội dung công tác này được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo xuyên suốt trong nhiều năm. Cụ thể như chỉ đạo xây dựng chủ đề công tác hàng năm gắn với xây dựng phong trào văn hóa và nếp sống văn minh đô thị, trong đó chủ đề năm 2017 thành phố tập trung vào nội dung xây dựng phong cách ứng xử của người dân thành phố; chủ đề năm 2018 của thành phố có nội dung gắn với việc thực hiện quy chế quản lý đô thị - trật tự đô thị và vệ sinh môi trường; chủ đề năm 2019 có phần nội dung trọng tâm là nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Đồng thời xây dựng tiêu chí chấm điểm cụ thể, tổ chức theo dõi, kiểm tra, tổng hợp đánh giá thi đua hàng tháng đối với các đảng bộ, chi bộ.

Chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" không ngừng được nâng lên mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn thành phố. Hàng năm thành phố đã ban hành hướng dẫn đăng ký, bình xét các danh hiệu văn hóa, xây dựng các tiêu chí cụ thể để thực hiện việc đánh giá bình xét. Quá trình thực hiện, thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chí của phong trào cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tế và theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Năm 2018, thành phố ban hành kế hoạch về kiểm tra, rà soát, sửa đổi, bổ sung và tổ chức, thực hiện hương ước, quy ước, trong đó bổ sung các tiêu chí về thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Kết quả đến tháng 6/2019 đã hoàn thành việc rà soát ban hành quyết định phê duyệt quy ước cho 183 thôn, phố trên địa bàn 14 xã, phường.

Để đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý cũng như xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị của người dân trên địa bàn, Ban Thường vụ Thành ủy đã  chỉ đạo UBND thành phố phối hợp với các sở, ngành triển khai xây dựng Quy chế quản lý đô thị thành phố Ninh Bình. Sau khi UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 5/2/2018 Quy chế quản lý đô thị, Thành ủy đã ban hành Chỉ thị và thành lập Ban chỉ đạo để chỉ đạo triển khai thực hiện quy chế, UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung trong quy chế, đặc biệt là các nội dung về xây dựng nếp sống văn minh trong việc chấp hành pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, trong giao tiếp, ứng xử, xây dựng mỹ quan đô thị.

Các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thuộc thành phố thường xuyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về các nội dung của quy chế như: Hội thi tìm hiểu thực hiện Quy chế quản lý đô thị cấp xã, phường và cấp thành phố; các hội nghị, các hoạt động tại tổ dân phố, thôn, xóm, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tại các đơn vị trường học; lồng ghép trong các hoạt động của các cơ quan, đơn vị, các hội, đoàn thể. Bên cạnh đó, thành phố tổ chức nhiều đợt ra quân thực hiện công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, xóa bỏ các hình thức quảng cáo rao vặt trái phép với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực phối hợp với các phòng, ban chức năng của UBND thành phố trong triển khai các hoạt động về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, một số phong trào, mô hình đã được duy trì  và phát huy hiệu quả như: "Ngày thứ bảy sạch" của Hội phụ nữ, "Cổng trường an toàn giao thông" của Đoàn thanh niên, "Tuyến đường tự quản" của Hội Cựu chiến binh…

Thành ủy cũng chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị; UBND thành phố ban hành kế hoạch xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020, đồng thời hướng dẫn, tạo điều kiện cho các xã, phường tổ chức xây dựng theo các tiêu chí quy định, tiến hành kiểm tra, thẩm định và ra quyết định công nhận "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị" cho các phường đạt tiêu chí, số lượng phường đạt chuẩn văn minh đô thị đã vượt so với mục tiêu của chương trình; đến năm 2018 trên địa bàn thành phố đã có 7/11 phường đạt chuẩn văn minh đô thị...

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến hết năm 2019, thành phố có 94% hộ gia đình, 86% thôn, tổ dân phố, 96% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa; nếp sống văn minh và phong cách ứng xử của người dân thành phố có bước chuyển biến đáng kể.

Vân Giang