Ủy ban QPAN nhất trí với đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ của Công an nhân dân

Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nhất trí với đề xuất quy định thời hạn để xét thăng cấp Đại tá lên Thiếu tướng, tăng hạn tuổi phục vụ của Công an nhân dân...

Ủy ban QPAN nhất trí với đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ của Công an nhân dân

Ảnh minh họa.

Đề xuất kéo dài hạn tuổi phục vụ đối với sĩ quan CAND trong trường hợp đặc biệt

Sáng 27/5, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày trước Quốc hội Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND).

Việc xây dựng Luật nhằm Thể chế hóa quan điểm chỉ đạo: "Xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu đến năm 2030 xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy định về tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động; khắc phục một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật CAND liên quan đến thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác; quy định cụ thể một số vị trí có cấp bậc hàm cấp Tướng trong CAND phù hợp với quy định của Đảng và yêu cầu công tác.

Dự thảo Luật gồm 2 điều: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND và Điều 2. Hiệu lực thi hành với một số nội dung đáng chú ý.

Theo đó, quy định sĩ quan CAND được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác. Trường hợp không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định. Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác.

Bổ sung quy định cụ thể về 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong CAND, gồm: 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng; quy định Trưởng Công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Trung đoàn trưởng có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá.

Bổ sung quy định và tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an (nam tăng 2 tuổi, nữ tăng 5 tuổi); tăng 2 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan; riêng nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Đại tá tăng 5 tuổi, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Thượng tá tăng 3 tuổi; nữ sĩ quan cấp Tướng thì vẫn giữ nguyên 60 tuổi như hiện hành; bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan CAND trong trường hợp đặc biệt.

Thời gian tăng tuổi theo lộ trình: Mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ. Riêng sĩ quan, hạ sĩ quan có hạn tuổi phục vụ cao nhất dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ thì tăng ngay 2 tuổi, không theo lộ trình nêu trên.

Thời điểm tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất bắt đầu từ năm 2021 nhưng không áp dụng đối với trường hợp đã nghỉ công tác trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Giao Chính phủ quy định cụ thể lộ trình tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an cho phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động.

Hạn tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, sĩ quan Công an nhân dân hiện nay được quy định tại Điều 30 Luật Công an nhân dân 2018 như sau:

- Hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan, sĩ quan Công an nhân dân:

Hạ sĩ quan là 45 tuổi

Cấp úy là 53 tuổi

Thiếu tá, trung tá là 55 tuổi đối với nam và 53 tuổi đối với nữ

Thượng tá là 58 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ

Đại tá đối với nam 60 tuổi và nữ là 55 tuổi

Cấp tướng hạn tuổi hưu là 60 tuổi

Việc tăng tuổi phục vụ cao nhất của lực lượng CAND là phù hợp

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới nêu rõ, Ủy ban Quốc phòng và An ninh (QPAN) nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Ủy ban QPAN nhất trí với quy định thời hạn để xét thăng cấp bậc hàm Đại tá lên Thiếu tướng, quy định tiêu chí, tiêu chuẩn lập thành tích đặc biệt xuất sắc để xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn…

Ủy ban QPAN nhất trí với đề xuất của Chính phủ về tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an và thấy rằng: Việc tăng tuổi phục vụ cao nhất của lực lượng CAND phù hợp với chủ trương của Đảng điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và thống nhất với quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 về độ tuổi nghỉ hưu; có sự kế thừa về cơ cấu các độ tuổi đã được quy định trong Luật CAND năm 2005, năm 2014 và năm 2018.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng việc nâng hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nữ Thượng tá lên 3 tuổi, nữ Đại tá lên 5 tuổi là mức tăng đáng kể, trong khi đa số cấp bậc hàm khác tăng 2 tuổi để phù hợp với môi trường công tác đặc thù của lực lượng CAND.

Ủy ban QPAN cũng tán thành quy định về lộ trình và thời điểm tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất tính từ ngày 01/01/2021. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định về áp dụng ngay tăng 2 tuổi đối với trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan có hạn tuổi phục vụ từ dưới 60 đối với nam và từ dưới 55 đối với nữ.

Về quy định kéo dài tuổi phục vụ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy ban QPAN nhất trí với quy định của dự thảo Luật, vì cho rằng việc kéo dài hạn tuổi là phù hợp, trên cơ sở kế thừa quy định của Luật CAND hiện hành và thống nhất với quy định về tăng hạn tuổi phục vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác công an. Có ý kiến cho rằng, việc kéo dài độ tuổi thuộc thẩm quyền của Quốc hội hoặc Quốc hội giao Chính phủ quy định cụ thể.

Về quy định trường hợp đặc biệt được kéo dài tuổi phục vụ hơn 62 tuổi đối với nam, 60 tuổi đối với nữ, Ủy ban QPAN nhất trí với quy định của dự thảo Luật, song có một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể trường hợp đặc biệt; hạn tuổi tối đa được kéo dài và kéo dài hạn tuổi nhưng không vượt quá lộ trình tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất quy định.

(VTV)