Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Chiều 18/7, UBKT Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Tô Văn Từ, TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Thường trực UBKT Tỉnh ủy; ủy viên UBKT Tỉnh ủy; Chủ nhiệm UBKT các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc.

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Các đại biểu dự hội nghị.

6 tháng đầu năm, các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đã đáp ứng yêu cầu phục vụ trực tiếp, thường xuyên cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Các cuộc kiểm tra, giám sát được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Quá trình tổ chức thực hiện đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận, phân loại, xử lý kịp thời, đầy đủ các nguồn thông tin, báo cáo, phản ánh về tổ chức đảng, đảng viên, kịp thời xem xét, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy và tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 91 tổ chức đảng, 150 đảng viên; giám sát đối với 52 tổ chức đảng, 42 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 5 tổ chức đảng và 141 đảng viên. UBKT các cấp tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 54 tổ chức đảng cấp dưới, 126 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 63 tổ chức đảng và 74 đảng viên...

Trong đó, UBKT Tỉnh ủy đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao đối với cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành các quy định về quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án giai đoạn 2010- 2015 và 2016 đến 31/12/2018 (Theo kiến nghị của Đoàn kiểm tra 716 (năm 2018) của Bộ Chính trị); cuộc rà soát việc xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các nội dung kết luận của thanh tra, kiểm toán nhà nước và đề xuất phương án xử lý theo yêu cầu của BTV Tỉnh ủy và đang tiến hành một số cuộc kiểm tra cách cấp theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tô Văn Từ, TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm: Chủ động tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị "Về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 11/3/2019 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ tỉnh.

UBKT các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời, đầy đủ các nguồn thông tin, báo cáo, phản ảnh về tổ chức đảng, đảng viên. Trong đó, phối hợp, xem xét, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; nhất là đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ quy hoạch phục vụ cho công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025.

Rà soát, triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình năm 2019 đã đề ra. Đặc biệt phải chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Khi cần thiết thì thực hiện kiểm tra cách cấp theo chỉ đạo của Trung ương.

Thùy Phương- Đức Lam